วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

กกต.เชียงใหม่ เปิดรับความเห็น แบ่งเขต สท. นครเชียงใหม่ กับอีก 4 เทศบาลเมือง

วันที่ 13 ก.พ. 63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองต้นเปา และเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวว่า สนง.กกต.เชียงใหม่ ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 5 แห่ง โดยเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีสิทธิเลือกตั้งได้แสดงความเห็น ซึ่งจะเปิดรับความเห็นระหว่างวันที่ 13 – 22 ก.พ. 2563 กลุ่มนี้เป็นการประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อปท. 5 แห่ง แต่ละแห่งก็จะมี 3 รูปแบบเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความเห็น ได้แก่ เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีด้วยกัน 4 เขตเลือกตั้ง และเทศบาลเมืองอีก 4 แห่ง แต่ละแห่งจะมี 3 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองต้นเปา และเทศบาลเมืองแม่โจ้

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้ง-ทน-เชียงใหม่-63.pdf

ทั้งนี้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกาศตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 63 โดยจะปิดประกาศรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ โดยจะรับความเห็นจากประชาชนถึงวันที่ 22 ก.พ. 63 นี้ นอกจากนี้ยังลงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 5 อปท. ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ https://www.ect.go.th/chiangmai/download/article/article_20200213183424.pdf และ https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_news.php?nid=956 ประชาชนสามารถแสดงความเห็นว่ารูปแบบไหนเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในเขตเลือกตั้งของผู้แสดงความเห็น จากนั้นก็จะรวบรวมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการแบ่งเขตฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน มี ผอ.กกต.เชียงใหม่เป็นเลขาฯ จะพิจารณาขั้นสุดท้ายแล้วรวบรวมรูปแบบความคิดเห็นนำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศให้เป็นเขตเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งนี้ต่อไป

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้ง-ทม-แม่เหียะ-63.pdf

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้ง-ทม-เมืองแกน-63.pdf

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้ง-ทม-ต้นเปา-63.pdf

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้ง-ทม-แม่โจ้-63.pdf

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่ในทุก อปท. เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ซึ่งกำหนดไว้ว่าการแบ่งเขตจะต้องให้มีจำนวนราษฎรใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยแต่ละเขตไม่ควรมีจำนวนราษฎรเกินกว่า 10% เนื่องจากจำนวนราษฎรในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง เคลื่อนไปมาระหว่างเขต ซึ่ง เมื่อใช้เขตเลือกตั้งเดิมจำนวนราษฎรเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดจึงต้องมีการแบ่งใหม่