วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ล็อตแรก 5 อำเภอ 16 เทศบาลตำบล กกต.เชียงใหม่ เปิดรับฟังความเห็นแบ่งเขต

วันที่ 14 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงประกาศเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กลุ่มอำเภอแรกรวม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.จอมทอง ดอยหล่อ แม่แตง สันป่าตอง และ อ.ฮอด ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ ข้อ 13 กำหนดว่า ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยพิจารณาจำนวนราษฎรของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศจำนวนราษฎรปีสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยต้องแบ่งเขตอย่างน้อย 3 รูปแบบ และให้ปิดประกาศให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ทางสื่อชนิดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สำหรับพื้นที่อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลที่ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นรวม 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว เทศบาลตำบลบ้านแปะ เทศบาลตำบลบ้านหลวง และเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอจอมทอง.pdf

พื้นที่อำเภอดอยหล่อ ประกาศแบ่งเขตฯ 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลสองแคว และเทศบาลตำบลสันติสุข

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอดอยหล่อ.pdf

อำเภอแม่แตง ประกาศแบ่งเขตฯ 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน และเทศบาลตำบลแม่หอพระ

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอแม่แตง.pdf

อำเภอสันป่าตอง ประกาศแบ่งเขตฯ 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก และเทศบาลตำบลยุหว่า 

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอสันป่าตอง.pdf

และพื้นที่อำเภอฮอด ประกาศแบ่งเขตสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลท่าข้าม

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอฮอด.pdf

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลซึ่งประกาศเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในกลุ่มแรก 5 อำเภอ รวมเทศบาลตำบลที่มีการแบ่งเขตแล้วเสร็จเพื่อนำปิดประกาศทั้งสิ้น 16 แห่ง โดยประชาชนในแต่ละพื้นที่เทศบาลนั้นๆ สามารถแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะในรูปแบบการแบ่งเขตเทศบาลตำบลพื้นที่ของแต่ละคนได้ หากประสงค์จะแสดงความเห็นให้จัดทำเป็นหนังสือส่งถึง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แล้วส่งไปที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 และต้องส่งภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น