วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เสร็จแล้ว!! แบ่งเขต ส.อบจ.เชียงใหม่ กกต. นำออกรับฟังความเห็น เสนอได้ถึง 16 ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งใหม่หมดทั้งจังหวัด อำเภอที่มี ส.อบจ.ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รวม 12 อำเภอ เสนอ 3 รูปแบบให้ประชาชนได้แสดงความเห็น ส่วนอำเภอที่มีคนเดียวใช้อำเภอเป็นเขต หย่อนบัตรอำเภอไหนแสดงความเห็นได้เฉพาะอำเภอนั้น ส่งความเห็นได้ที่ กกต. ถึง 16 ก.พ. 63 เท่านั้น

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 42 เขตของ จ.เชียงใหม่ แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยจะติดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตไว้ที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ นอกจากนี้ยังดูได้จาก website และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

“ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะรูปแบบต่างๆ ในการแบ่งเขตของแต่ละอำเภอได้ โดยทำเป็นหนังสือส่งไปยัง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นี่เท่านั้น”

อำเภอที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 12 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการเลือกตั้งที่จะถึงนี้มี ส.อบจ.ได้ 5 คน 2.อำเภอดอยสะเก็ด มี ส.อบจ.ได้ 2 คน 3.อำเภอหางดง มี ส.อบจ.ได้ 2 คน 4.อำเภอสันกำแพง มี ส.อบจ.ได้ 2 คน 5.อำเภอสันป่าตอง มี ส.อบจ.ได้ 2 คน 6.อำเภอแม่อาย มี ส.อบจ.ได้ 2 คน 7.อำเภอฝาง มี ส.อบจ.ได้ 3 คน 8.อำเภอเชียงดาว 9.อำเภอสารภี 10.อำเภอแม่แตง 11.อำเภอแม่ริม 12.อำเภอสันทราย มี ส.อบจ.ได้อำเภอละ 2 คน ส่วนอำเภอที่ไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งมีด้วยกันทั้งสิ้น 13 อำเภอ เนื่องจากมี ส.อบจ.เพียง 1 คน พื้นที่ทั้งอำเภอจึงเป็นเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1.อำเภอจอมทอง 2.อำเภอไชยปราการ 3.อำเภอดอยเต่า 4.อำเภอดอยหล่อ 5.อำเภอพร้าว 6.อำเภอแม่แจ่ม 7.อำเภอแม่วาง 8.อำเภอแม่ออน 9.อำเภอสะเมิง 10.อำเภอเวียงแหง 11.อำเภออมก๋อย 12.อำเภอฮอด 13.อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ทั้งนี้อำเภอที่มีการปรับเพิ่ม/ลดจำนวน ส.อบจ. มีด้วยกัน 2 อำเภอเท่านั้น คือ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมมี ส.อบจ.ได้ 6 คน แต่การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้เหลือ ส.อบจ.เพียง 5 คน อีกอำเภอคือ อ.ดอยสะเก็ด ที่แต่เดิมมี ส.อบจ. ได้ 1 คน การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้มีจำนวน ส.อบจ. เพิ่มเป็น 2 คน ส่วนอำเภออื่นที่มีจำนวน ส.อบจ. มากกว่าหรือตั้งแต่ 2 คน ยังคงต้องมีการแบ่งเขตใหม่แล้วนำเสนอรูปแบบเป็น 3 รูปแบบให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะรูปแบบต่างๆ โดยที่ประชาชนที่มีความประสงค์จะแสดงความเห็นต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่อำเภอนั้น อาทิ ผู้มีชื่อเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จะแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตได้เฉพาะการแบ่งเขตของอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น

 

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเขตใหม่ทั้ง 12 อำเภอ และ กกต.เชียงใหม่ นำออกเผยแพร่เพื่อเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ มีดังนี้

อำเภอเมืองเชียงใหม่ http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/เมืองเชียงใหม่-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอดอยสะเก็ด http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/ดอยสะเก็ด-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอเชียงดาว http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/เชียงดาว-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอฝาง http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/ฝาง-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอแม่แตง http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แม่แตง-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอแม่ริม http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แม่ริม-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอแม่อาย http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/แม่อาย-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอสันกำแพง http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/สันกำแพง-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอสันทราย http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/สันทราย-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอสันป่าตอง http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/สันป่าตอง-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอสารภี http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/สารภี-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf

อำเภอหางดง http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/หางดง-แบบแบ่งเขต-ส-อบจ-63.pdf