วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ถอดบทเรียนไฟป่า 67 เชียงใหม่ระดมคนชำแหละการปฏิบัติ หวังได้ข้อมูลวางแผนแก้ปัญหาระยะยาว

29 มิ.ย. 2024
82

ถอดบทเรียนไฟป่าหมอกควัน ฝุ่น PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วน หาเหตุปัจจัย ปัญหา ความสำเร็จ รวบรวมข้อมูลสู่การวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและให้มีประสิทธิภาพ

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ รวมถึง ภาคเอกชน ภาควิชาการ ประชาชน และภาคประชาสังคม

นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็ง โดยผลการปฏิบัติงานแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2567 พบเกิดไฟจากการลักลอบเผา การหาของป่า-ล่าสัตว์ และการเผาด้วยความคึกคะนอง จำนวน 8,629 จุด ลดลงจากปี 2566 จำนวน 4,465 จุด คิดเป็นร้อยละ 34 จำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศ PM2.5 เกิน 37.50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 87 วัน ลดลงจากปี 2566 จำนวน 27 วัน คิดเป็นร้อยละ 24 พื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) ทั้งหมด 625,146 ไร่ ลดลงจากปี 2566 จำนวน 543,478 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.5 และผู้ป่วย COPD ที่เข้ารักษาในสถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์ จำนวน 8,844 ครั้ง ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 74.4 ถือได้ว่าในปี 2567 จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้ดีขึ้นจากปี 2566 ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้สถานการณ์คลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว

“จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการจัดการแบบบูรณาการ และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง และวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ทสจ.เชียงใหม่ แจง

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นอย่างมาก ได้มีการสั่งการในรูปแบบ Single Command และจัดตั้ง War room ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนงาน การป้องกัน และแก้ไขปัญหา และขอความร่วมมือ งดเว้นการเผาในช่วงเวลาดังกล่าว ประสาน บูรณาการหน่วยงาน เพื่อจัดทำแนวกันไฟ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่ ส่งเสริมการจัดการ และใช้ประโยชน์ จากเศษวัสดุทางการเกษตร ทดแทนการเผา เช่น การไถกลบตอซัง การทำปุ๋ยหมัก การรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ในพื้นที่ควบคุมการเผา ที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567 ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และเกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนต่อไป