วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย เพิกถอนป่า อช.ออบหลวง 253 ไร่ รับอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด

11 มิ.ย. 2024
153

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย เพิกถอนป่า อช.ออบหลวง(บางส่วน) 253 ไร่ ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สบอ.16 (ชม.) ร่วม สชป.1 ลงถามคนในพื้นที่ โหวตเอกฉันท์ให้มีการเพิกถอนป่าหนุนให้สร้างแหล่งน้ำ

วันที่ 10 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา สบอ.16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติออบหลวง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งออบหลวง (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน ม.2 บ้านแพะดินแดง ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยได้เชิญสำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการฯ ด้วย

ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึง
1. ประโยชน์การเพิกถอนเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด เพื่อเป็นแหล่งน้ำ เพื่ออุทยานแห่งชาติออบหลวงในการดับไฟป่า และเพื่อชุมชนบ้านแพะดินแดงและใกล้เคียง
2. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 253-0-0 ไร่ โดยกรมชลประทานจะต้องดำเนินการปลูกป่าทดแทนและฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้กับอุทยานแห่งชาติออบหลวง ไม่น้อยกว่า 506-0-0 ไร่ โดยมีแผนการดำนเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี

ทั้งนี้ผลการรับฟังมีผู้เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 79 คน เห็นด้วยให้มีการเพิกถอนพื้นที่ทั้ง 79 คน ไม่เห็นด้วยไม่มี ส่วนผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อห่วงใย ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม

ด้านสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 wfhมอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และนายณัฐพล สารถ้อย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ฝ่ายพิจารณาโครงการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง บางส่วน โดยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถสนับสนุนการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกแก่เกษตรกรและช่วยเหลือในการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านแพะดินแดง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อเก็บกักน้ำช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่การเกษตรของราษฎรซึ่งมักประสบปัญหา การขาดแคลนน้ำเป็นประจำ ลักษณะทั่วไปของโครงการ เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำ พื้นที่รับน้ำฝน 36 ตร.กม. ฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,003 มม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยทั้งปี 11.03 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน้ำ ที่ระดับน้ำต่ำสุด 59,851 ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก 3,312,792 ลบ.ม. ที่ระดับน้ำนองสูงสุด 3,760,456 ลบ.ม. ระดับท้องน้ำประมาณ + 264.00 ม.(รทก.) ระดับธรณี River Outlet + 276.00 ม.(รทก.) ระดับเก็บกัก + 305.50 ม.(รทก.) ระดับน้ำนองสูงสุด + 307.00 ม.(รทก.) และระดับสันเขื่อน + 309.00 ม.(รทก.)

ทั้งนี้การเปิดรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง (บางส่วน) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2567 สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=37239