วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ แม่แตง หนุ่มสาวทิ้งถิ่น สวพส. หนุ่นเสริมผู้สูงอายุมีอาชีพสร้างรายได้คลายเหงา

09 มิ.ย. 2024
87

บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ แม่แตง ประสบปัญหาคนหนุ่มสาวทิ้งถิ่นเกิด ปล่อยผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลำพัง อบต.ป๋าแป๋เข้าแก้ไขปัญหา นำงาน นำรายได้ เข้ามาส่งเสริมไม่ให้ผู้สูงอายุเหงา รวมกลุ่มปลุกผักอินทรีย์ ส่งขายกรุงเทพ ผลผลิตไม่พอส่งขาย ปรับปรุงการแปรรูปชาให้ได้ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ที่สุดได้ผ้าย้อมใบชา

บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านตามลำพัง คนหนุ่มสาวออกไปเรียนไปทำงาน ไปกลับคืนถิ่น นายมงคล อุดธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการประสานขอทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เข้ามาแนะนำส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เมื่อราวปี 2550 โดยใช้การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน เป็นผักที่ตลาดมีความต้องการ

อีกปัญหาหนึ่งของบ้านปางมะกล้วย คือ อาชีพดังเดิมที่ปลูกและทำเมี่ยงขาย แต่ภายหลังความต้องการบริโภคของตลาดไม่มี และด้วยความเป็นผู้สูงอายุต้องเข้าป่าปลูกเมี่ยงบนพื้นที่สูงทำได้ยากขึ้นเพราะเรี่ยวแรงที่หดหายไปตามวัย ที่สุดก็ต้องอยู่บ้านเฉยๆ ไม่มีรายได้ เมื่อ อบต.ป่าแป๋ ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุในบ้านปางมะกล้วย โดยร่วมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลุกผักอินทรีย์ ตำบลป่าแป๋ จำนวน 13 ครัวเรือน ล้วนเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด ปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่เดียวกัน มี นางฉลียว วิไล เป็นประธานกลุ่ม จนเป็นชุมชนต้นแบบแก้ไขปัญหาคนหนุ่มสาวไม่คืนถิ่นได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย มีการเข้ามาศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน ซึ่งแปลงผักอินทรีย์ได้เป็นแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เลม 1-2552 โดย กรมวิชาการเกษตร ซึ่งผลผลิตทั้งหมดถูกจำหน่ายไปยังตลาดหลักในกรุงเทพมหานคร ผ่านการตรวจคุณภาพ สารตกค้างก่อนนำไปจำหน่าย ส่งผลใหผู้สูงอายุไม่เงียบเหงาอยู่บ้านตามลำพัง มีงาน มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีความสุข ไม่ต้องเข้าป่าขึ้นดอยเก็บเมี่ยงเหมือนในอดีต ขณะนี้ผลผลิตของที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

ขณะเดียวกันได้ปรับเปลี่ยนจากการทำมี่ยงมาเป็นการผลิตชาอัสสัม ออลที ป่าแป๋ จากการตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าแป๋ ต่อยอดสู่การผลิตเสื้อผ้าย้อมด้วยใบชา ผลิตภัณฑ์มัดย้อมใบชา มีชาใบเมี่ยง ชาเมี่ยงรสมะนาว สบู่ชาเมี่ยง น้ำยาล้างจานจากใบชาเมี่ยง ซึ่งการันตีด้วยรางวัลจากการผลิตแปรรูปจากใบชาเมี่ยง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลป่าชุมชน รางวัลรองชนะเลิศระดับภาคเหนือ ประกวดโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 062 398 7168 และ 099 863 1442 ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง