วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ…น้ำจากแม่งัดกลับมาแม่แตง คืบหน้ามากกว่าครึ่ง

18 เม.ย. 2024
131

งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง คืบหน้ากว่า 59% ระยะเวลาอีกเกือบ 2 ปี เนี้องานได้เกินครึ่ง งานก่อสร้างสิ้นสุด 21 ก.พ. 69

ด้วยปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงในช่วงฤดูแล้ง กรมชลประทานจึงมีแนวคิดพัฒนาโครงการต่อเนื่องจากโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซึ่งประกอบด้วยบริเวณอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำน้ำของลำน้ำแม่แตงในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนไปเก็บกักไว้ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ผ่านทางอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด และส่งกลับคืนลงสู่คลองส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงในช่วงฤดูแล้งผ่านทางระบบท่อส่งน้ำแม่งัด – แม่แตง ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำได้เฉลี่ยปีละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแม่งัด – แม่แตง ซึ่งดำเนินการส่งน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงผ่านท่อเหล็กเหนียว จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมายังคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง บริเวณตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 22 กิโลเมตร พร้อมทั้งมีการติดตั้งอาคารประกอบต่างๆ ที่จำเป็นตลอดแนวท่อ รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น 3 ปี นับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 59%