วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

คป.แม่ฮ่องสอน เร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ผุดโครงการงบปี 67 ยอด 45 ล้านบาท ปี 68 ขออีก 123 ล้าน

20 มี.ค. 2024
184

คป.แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชงไว้ใน งปม. 66/67 จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 45 ล้านบาท ส่วน งปม. ปี 68 มีแผนบรรจุอีก 6 โครงการ วงเงิน 123 ล้านบาท ประธานองคมนตรีย้ำให้เร่งรัดประสานการทำงาน ต้องไม่ล่าช้าเพื่อประยชน์สุขของประชาชน

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาฯ ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (คป.แม่ฮ่องสอน) รายงานต่อที่ประชุมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการว่า การจัดทำแผนงบประมาณโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคและภาคการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568 ในพื้นที่โครงการฯ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนได้จัดทำแผน/โครงการเพื่อของรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2566/2567 จำนวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. ฝายปุงยาม (ตอนบน) พร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.กปร. ปี 2566 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการผลงาน 45% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567
2. ฝายห้วยดอกแกพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนง.กปร. ในการสนับสนุนงบประมาณปี 2567
3.) ฝายห้วยหกตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.) ฝายต้นน้ำบ้านผาเผือกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับปีงบประมาณ 2568 คป.แม่ฮ่องสอน มีแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 123 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. ฝายบ้านผาแดงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านเมืองน้อย อาคารรับน้ำเข้าแม่น้ำปายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. ฝายบ้านน้ำจางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. ฝายห้วยแม่ละนาตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. ฝายบ้านไม้ลันพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
6. ฝายห้วยปุงยาม(ตอนล่าง) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ขอให้ทุกฝ่ายประสานการปฏิบัติ เร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต้องไม่ล่าช้า ถ้าสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีความพร้อม จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น