วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566” สจป.1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้กว่า 100 ต้น

20 ต.ค. 2023
1295

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566” ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้มากกว่า 100 ต้น โดยรอบสำนักงาน พร้อมร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) หรือ สจป.1 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ ว่าที่พันตรีนรินทร์ ในสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ และสามารถบำรุงรักษาต้นไม้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน

สำหรับวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ประกาศให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ซึ่งสมเด็จย่าทรงมีพระราชปณิธานที่จะพัฒนาพื้นที่ชนบทของประเทศ โดยเฉพาะด้านการฟื้นฟูความสมดุลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทรงปลูกและทรงบำรุงรักษาต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ ด้วยพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก

“ในส่วนของกรมป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว หากแต่ในวันพิเศษซึ่งจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า สจป.1 จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติขึ้น โดยร่วมกับทั้งที่กรมป่าไม้ที่ส่วนกลาง โดยทำการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ภายในสำนักงานฯ ซึ่งมีมากมายมากกว่า 100 ต้น” ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กล่าว

ในโอกาสนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่