วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

“วันกรรมการหมู่บ้าน” อ.หางดง จัดโชว์ผลงาน “กม” ทุกตำบลในพื้นที่

09 มี.ค. 2023
512

อ.หางดง จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกรรมการหมู่บ้าน” จัดนิทรรศการแสดงผลงาน กม. ทั้ง 11 ตำบลในพื้นที่ พร้อมจัดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง กม. ภายใต้โครงการ “1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน”

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธานในกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยมีพิธีอ่านสารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ. 2566 และจัดกิจกรรม ประกวดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอหางดง ทั้ง 11 ตำบล เพื่อเผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ บทบาทการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและตำบล ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สาธารณะชนได้รับทราบ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ กับ กม. ตามภารกิจการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ราษฎรในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระหว่างตำบล เพื่อให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดในภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ของหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ “1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน” เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างตำบล อันจะนำไปสู่การต่อยอดการดำเนินงานของกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย