“งานวันชาวสารภี 132 ปี ของดีทั่วแดน” อ.สารภีจัดยิ่งใหญ่ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

อำเภอสารภีจัดยิ่งใหญ่ “งานวันชาวสารภี 132 ปี ของดีทั่วแดน ประจำปี 2566” ครั้งที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พร้อมเปิด 5 เส้นทางท่องเที่ยว 12 ตำบลในพื้นที่สารภี มีทั้งวัดสำคัญ โบราณสถาน แหล่งผักอินทรีย์ OTOP จัดสานระดับโชว์เอเปค 2022

วันที่ 27 ก.พ. 66 เวลา 19.30 น. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มช่างฟ้อนจาก 12 หมู่บ้าน รวม 500 คน ได้ร่วมกันเดินขบวน เพื่อร่วมในพิธีเปิด “งานวันชาวสารภี 132 ปี ของดีทั่วแดน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566” ที่สนามกีฬา สถานีรถไฟ และโรงสีเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ถึงวันที่ 5 มี.ค. 66 โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จากนั้นกลุ่มช่างฟ้อนกว่า 500 คน ได้ร่วมกันฟ้อน เพื่อแสดงถึงศิลป วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงการแต่งกาย และการฟ้อนที่มีความอ่อนช้อย สวยงาม ก่อนจะเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้า OTOP การออกร้านมัจฉากาชาด กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงของเด็กนักเรียน การประกวดร้องเพลง การประกวดส้มตำลำไยลีลา การเดินแบบผ้าไทย การประกวดนางสาวสารภี การประกวดแม่เฮือนเบญจกัลยาณี กิจกรรมแสดงบนเวที การแข่งขันชกมวยไทย กิจกรรนั่งรถรางชมสถานที่ท่องเที่ยและโบราณสถานเวียงกุมกาม 5 เส้นทาง กิจกรรมแสดงวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการของหน่วยวงาน ส่วนราชการรวมทั้ง การออกร้านจำหน่ายสินค้า สวนสนุกของภาคเอกชน

นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อำเภอสารภีได้ตั้งคำขวัญว่า “ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณเวียงกุมกาม พระนอนบวรงาม เชิดชูนามสารภี” โดยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังในรูปแบบของประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประชาชนในท้องถิ่นนำมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าชุมชนจาภูมิปัญญาออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มเติมจากอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น ทางอำเภอสารภี จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ส่งเสริมแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน

การจัดงาน “งานวันชาวสารภี 132 ปี ของดีทั่วแดน ประจำปี 2566” ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 โดยใช้ศักยภาพและโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิต ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในพื้นที่และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับหมู่บ้าน ก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

นอกจากนี้ยังมีการจัดรถรางนำเที่ยวเส้นทางในพื้นที่อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 5 มี.ค. 2566 ด้วย โดยแบ่งออกเป็น 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชมภู เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าบง เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าวังตาล เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว ขัวมุง ท่ากว้าง และ เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสารภี ยางเนิ้ง หนองผึ้ง โดยสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละตำบลที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง 5 เส้นทาง ตำบลป่าบง วัดไชยสถาน หมู่ที่ 1 วัดป่าบงหลวง หมู่ที่ 4 กลุ่มจักสานบ้านป่าบงหลวง (แม่เขียวข้องหลวง) หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู วัดศรีดอนมูล หมู่ที่ 8 วัดป่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สารภี วังมัจฉาพญาชมภู ตำบลสารภี ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน ถนนสายต้นยางนา ตำบลยางเนิ้ง สถานีรถไฟสารภี วัดแสนหลวง ศิลปวัต ถนนสายต้นยางนา ตำบลหนองผึ้ง วัดพระนอนหนองผึ้ง ถนนสายต้นยางนา ตำบลท่าวังตาล แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลหนองแฝก แก้มลิง หมู่ที่ 5 วัดหวลการณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลขัวมุง ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง (ศูนย์สารภี) ตำบลท่ากว้าง วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว หมู่ที่ 1 สวนแม่พวงเพชร ผักอินทรีย์ หมู่ที่ 3 สวนแม่เพ็ญ คลื่นไซในน้ำ หมู่ที่ 4 สวนแม่ฟัด ผักไฮโดรโปนิกส์ หมู่ที่ 6