วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กฎหมายที่ต้องรู้….เมื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ตามมาตรา 102 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พรรคการเมือง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-2560.pdf

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-1-พุทธศักราช-2564.pdf

3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร-พ.ศ.-2561.pdf

4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2566.pdf

5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง-พ.ศ.-2560.pdf

6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2566.pdf

7. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร-พ.ศ.-2566.pdf

8. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของ นายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/ระเบียบ-กกต-การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของ-นายทะเบียนพรรคการเมือง-2566.pdf

9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง-เรื่อง-การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร-พ.ศ.-2566.pdf

10. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/ประกาศ-กกต-จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง-ภายหลังรัฐธรรมนูธญแก้ไข-1-พศ-2564.pdf

11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. 2566

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง-การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองฯ-ประจำจังหวัด-พศ-2566.pdf

12. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/ประกาศ-กกต-หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมือง-การสรรหาผู้สมัคร-2566.pdf

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดกฎหมาย ระเบียบ และประกาศอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th Facebook แฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”

ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้ง