วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

โปลิฯ ร่วม กสศ. แจก 40 ทุน จ่าย 2.8 แสน จนจบ ปวส. เฟ้นเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แจกโควตา 40 ทุนๆ ละ 2.8 แสนบาท ให้นักศึกษาเรียน ปวส. หลายสาขา ที่วิทยาลัยโปลิฯ เชียงใหม่ จ่ายแบบให้เปล่า ทั้งค่าเทอม-ค่าครองชีพ เดือนละ 7,500 บาท ตลอดหลักสูตร มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ เริ่มมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถาบันจากทั่วประเทศที่ได้รับทุนดังกล่าว โดยปีการศึกษานี้ ได้รับการจัดสรรทุนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาไอที) และสาขาบัญชี รวม 40 ทุน โปลิฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้ทุนนี้ไปถึงมือนักศึกษาที่มีความขาดแคลนอย่างแท้จริง ซึ่งทุนนี้จะจัดสรรให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน โดยกองทุนฯ จะสนับสนุนทั้งค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต (ค่าครองชีพ เดือนละ 7,500 บาท) รวมจำนวนเงินตลอดหลักสูตรประมาณ 280,000 บาทต่อคน (ตลอดหลักสูตร) วิทยาลัยฯ มีความเชื่อมั่นว่า หากกองทุนนี้ไปถึง นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการต่อยอดศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริงแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวนักศึกษาเอง และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

ด้าน อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เผยว่า ปีนี้ โปลิฯ ได้เข้าร่วมโครงการกองทุนฯ เป็นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมามีนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าโครงการ 23 คน (ปีนี้คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นเป็น 40 ทุน) ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเข้ารับสิทธิในทุนดังกล่าว อย่างน้อยนักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 3.00 ขึ้นไป ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการไปตรวจเยี่ยมบ้าน-ที่พักอาศัย ที่สำคัญต้องมีความมุ่งมั่นในด้านการเรียนในสาขาที่ได้รับทุนอย่างแท้จริง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีความพร้อมทุกด้านในการรองรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาต่างๆ ที่ทาง กสศ. พิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าวให้ในปีการศึกษานี้ ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์มากกว่า 20 ห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดกว่า 1,000 เครื่อง และในปีการศึกษา 2566 นี้ มีแผนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาเพิ่มเติมอีกกว่า 300 เครื่อง วิทยาลัยฯ ยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพของครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรฝ่ายส่งเสริมการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมรองรับการจัดการศึกษาในยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย