วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ทต.ฟ้าฮ่าม สร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้ แยกขยะสร้างรายได้ให้ประชาชน

ทต.ฟ้าฮ่าม สร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้ จัดโครงการรณรงค์และคัดแยกขยะสร้างมูลค่าขยะเป็นรายได้เสริมแก่ประชาชนในพื้นที่

ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสุนันทา แสวงธีรกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ ประจำปี 2566 โดยมี นายนิสิต ส่งศรี ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม นายศุภชัย อธิมา ผู้อํานวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

การกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามแนวคิดเรื่องวิกฤติขยะในประเทศไทยและการจัดการขยะ ประเภทของขยะ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนทุกช่วงอายุ ทั้งเด็ก เยาวชน จนถึงผู้ใหญ่ ที่จะต้องเรียนรู้การลดขยะ การจัดการขยะที่ถูกวิธี การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

นางสุนันทา แสวงธีรกูล เผยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่จะเป็นการต่อยอดทางความคิดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะ สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชนต่อไป