วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กกต. ชวนชาวเชียงใหม่ แสดงความเห็นแบ่งเขต สส. 11 เขต วันสุดท้าย 16 ก.พ. นี้

กกต.เชียงใหม่ ชวนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การแบ่งเขตเลือกตั้ง สส.เชียงใหม่ 11 เขต สิ้นสุด 16 ก.พ. 66 แบ่งแล้วมี 6 รูปแบบ ส่งได้ที่ สนง.กกต.เชียงใหม่

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่

โดยประกาศระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกส.ภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

พรรคการเมืองพรรคใดหรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หรือทางโทรสาร หมายเลข 053 112346 และ 053 112349 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) chiangmai@ect.go.th

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ มีด้วยกัน 6 รูปแบบ ตามนี้……

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง-เชียงใหม่-แบบ-1-3.pdf

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เชียงใหม่ แบบ 1-3

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2023/02/แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง-เชียงใหม่-เพิ่มเติม-แบบ-4-6.pdf

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เชียงใหม่ เพิ่มเติม แบบ 4-6