“เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10” จัดยิ่งใหญ่ ในธีม “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 1-12 ธ.ค. 65

23 พ.ย. 2022
702

จัดยิ่งใหญ่ “เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดเต็ม 12 วัน 1 ถึง12 ธันวาคม 2565 แบ่งส่วนแสดงเป็น 6 โซน บนพื้นที่ธรรมชาติกว่า 400 ไร่ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

วันที่ 21 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ดรุณี นาพรหม คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10” วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 การสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตรอัจฉริยะของคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมการแถลงข่าว

ในวาระการครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดงาน “เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)” ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น. โดยแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป้น 6 โซน บนพื้นที่ธรรมชาติกว่า 400 ไร่ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU Farm at Mae Hia ซึ่งนับเป็นการเปิดบ้านแปลงทดลอง การเรียนการสอนและการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2509 โดยในปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน 1,555 ไร่

การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ ใช้พื้นที่จัดงานใจกลางไร่แม่เหียะ กว่า 400 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสาน รักษา และต่อยอดงานด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 10 เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะของคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามแนวทาง BCG Model และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ข้อมูลความก้าวหน้าเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะ และประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่อไป ท้ายที่สุดหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19

การจัดงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น 6 โซน 6 ธีม ดังนี้
1. Agrinovations for Sustainable นวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นโซนที่จะจัดแสดงนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านการเกษตรและอาหาร ทั้งด้านธุรกิจอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบ IoT และดิจิทัล Biogas เมล็ดพันธุ์ และธุรกิจด้านเคมีเกษตร เป็นต้น

2. Amazing Agro-tourism “กิน บิน ฟิน” มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกหนึ่งจุดบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงเกษตร บูธร้านอาหารชั้นนำ แปลงสาธิตพันธุ์พืช และการจัดแสดงบอลลูน

3. Living & Learning เมล็ดพันธุ์การศึกษา ต้นกล้านวัตกรรม และGreen and clean market นิทรรศการองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงกระบวนการและวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัย การปลูกพืชในโรงเรือน แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงนิทรรศการองค์กรอิสระ และส่วนงานราชการต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

4. Greennovation Wonderland มหัศจรรย์พรรณพฤกษา พื้นที่จัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับการจัดสวน และพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย รวมถึงการประกวดพืชประเภทต่าง ๆ


5. Happy Farmland ดินแดนแห่งฟาร์มสุข พื้นที่จัดแสดงฟาร์มสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่ให้ความสุขกับผู้เลี้ยง นิทรรศการสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สัตว์ปีก ตลาดนัดสัตว์แปลก (Exotic Pet) และเป็นพื้นที่ประกวดสุนัข สัตว์ปีก ปลาสวยงาม เป็นต้น

6. Agrinovation Forum เสวนาวิชาการ “คิด เพื่อ ชีวิตที่ดีกว่า” เป็นพื้นที่ของการจัดประชุมเสวนาวิชาการในหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันที่ต้องติดตาม เช่น “เส้นทาง กัญชงกัญชา พืชเศรษฐกิจของไทย” “เกษตรสมัยใหม่สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน” จาก BCG สู่ SDGs” และ การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เป็นต้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Step)

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมากมาย อาทิ Gala Dinner ในหัวข้อ Mega Trend in Future Food ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นมากกว่า 20 หลักสูตร เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้ามาอบรมเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กิจกรรมด้านนวัตกรรมกาแฟให้เที่ยวชมในงาน Coffee Day และส่งแรงเชียร์ เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม Latte Art Smackdown รวมถึง กิจกรรมการประกวดแข่งขันของนักเรียนนักศึกษา

ทั้งนี้ทางคณะฯ ยังมีการจัดรถบริการนำเที่ยวเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะและต้องการวิทยากรพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน สามารถติดต่อไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อจองเวลาและจัดมัคคุเทศก์นำชมการจัดงานในโซนต่าง ๆ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โทรศัพท์ 053-944001, 053-944078, 083-947-3214, 094-6199315 และทางระบบออนไลน์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “Smart Agri for Well Being” ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสีเขียว BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ มช. “ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “Smart Agriculture towards Sustainable Development” โดยมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัย และบริการวิชาการ