วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

“การปฏิวัตินวัตกรรมการเกษตรฯ” ม.แม่โจ้ ร่วมกับ AAACU ดึงนักวิชาการ 12 ประเทศ ร่วมถก

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ AAACU สัมมนาวิชาการนานาชาติ ดึงนักวิชาการ 12 ประเทศร่วมนำเสนอผลงาน “การปฏิวัตินวัตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืนทางสังคม”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟูรามา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติของสมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งเอเชียและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ASIAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL COLLEGES AND UNIVERSITIES AND MAEJO UNIVERSITY (AAACU-MU) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ The Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU) จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การปฏิวัตินวัตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืนทางสังคม” ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ควบคู่กัน

ปัจจุบัน ASIAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL COLLEGES AND UNIVERSITIES (AAACU) มีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกทั่วโลก จำนวน 29 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ASIAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL COLLEGES AND UNIVERSITIES (AAACU) เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในปัจจุบันมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเครือข่าย AAACU มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้รับเกียรติจากสมาชิกของเครือข่ายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และเฉลิมฉลองการจัดตั้งเครือข่ายของ AAACU ครบรอบ 50 ปี

รูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้ จัดให้มีทั้งการบรรยายพิเศษ การเสวนาโต๊ะกลม การจัดการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม AAACU International Innovation Award 2022 คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับหัวข้อ นวัตกรรมทางการเกษตร ความยั่งยืน การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่าย แยกเป็น การลงนามบันทึกความเข้าใจระดับนานาชาติ 5 เรื่อง การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 45 เรื่อง การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 15 เรื่อง การจัดแสดงนิทรรศการ 18 เรื่อง และการประกวดผลงานนวัตกรรม อีก 24 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ จำนวน 140 คน จากประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ไนจีเรีย เยอรมัน ปากีสถาน มาเลเซีย และไทย ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกัน ตลอดจนถึงการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่ผู้ประกอบการหรือสร้างเครือข่ายด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนานาชาติต่อไป