วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

ศปก.อ.สันป่าตอง ตรวจร้านอาหาร ย้ำให้ดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัด

ศปก.อ.สันป่าตอง ตรวจร้านอาหาร พื้นที่ ต.ทุ่งต้อม ต.มะขามหลวง ย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เปิด-ปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการขอ งว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง/หน.ศปก.อ.สันป่าตอง สั่งการให้ นายเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสันป่าตอง ที่ 13 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง และฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม และสุ่มตรวจสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 38/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ข้อ 2 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) และผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 40/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ข้อ 2 ให้สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ ด้วยต้องผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19

ชุดปฏิบัติการ ศปก.อ.สันป่าตอง ได้ร่วมกันตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ ต.ทุ่งต้อม จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ ร้าน ตุ๊กตาจันทร์ ร้าน ริมคลอง ร้าน แก้ง่อม ร้าน บ่อตกกุ้ง และ ร้าน ทอย ทอย ตรวจในพื้นที่ ต.มะขามหลวง 1 แห่ง ชื่อ ร้านสราญลม ทั้งนี้มีรายงานผลการปฏิบัติว่า ไม่พบสถานประกอบการทั้ง 6 แห่ง การกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้กำชับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยประเมินตนเอง (COVID – Free Setting) และให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่จะเข้าใช้บริการตลอดจนพนักงานภายในร้านต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด รวมไปถึงการได้รับการฉีดเข็มกระตุ้น (Booster) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้กำชับให้ผู้ประกอบการดำเนินการปิดตามเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการทุกแห่งได้รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งจะดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการต่อไป