วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

สนธิกำลังพลป้องกันตัดไม้ เชื่อมีนายทุนหนุนชาวบ้านตัด โฟกัสอำเภอโซนเหนือ

นายทุนหนุนชาวบ้านตัดไม้ ไม้พยุง ไม้มะค่า โฟกัสรอยต่ออำเภอโซนเหนือ เชียงใหม่ถกวางแนวทางบูรณาการทำภาคส่วนจัดการ พร้อมปล่อยแถวกำลังพลป้องกันปราบปรามการตัดไม้

วันที่ 25 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม การบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่ และปล่อยแถวกำลังพล เปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าฯ โดยมี นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กล่าวรายงานและเป็นเลขานุการที่ประชุมฯ ทั้งนี้มีกำลังพลกว่า 400 คน เข้าร่วมการปล่อยแถวฯ ประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว สถานีตำรวจภูธรนาหวาย และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นการปล่อยแถวกำลังพลในการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ในวันนี้ยังมีการประชุมเพื่อซักซ้อมการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการที่จะป้องกันผู้ที่จะลักลอบทำลายป่าไม้ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

“ทราบว่ายังมีนายทุนที่จะเข้ามาลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ วันนี้มีการหารือซักซ้อมความเข้าใจในพี่น้องประชาชน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้รับทราบรับรู้ถึงระเบียบกฎหมายในการที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า จริงแล้วได้มีการปฏิบัติอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง ผืนป่าของเชียงใหม่ประมาณ 9 ล้าน 5 แสนกว่าไร่ ราวร้อยละ 70 ของ จ.เชียงใหม่ เห็นได้ว่าพื้นที่ป่ามีเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้มีค่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่” นายวรวิทย์ฯ กล่าว

รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า กิจกรรมวันนี้เสมือนว่าจะเป็นการคิ๊กออฟ แต่ได้มีการปฏิบัติเป็นปกติ ทั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สำนักงานจัดการป่าไม้ที่ 1 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง ทหาร ได้ดำเนินการเรื่องนี้เป็นประจำในทุกปี เพียงแต่ในปีนี้มีข้อมูลว่าจะมีการให้ชาวบ้านลักลอบเข้าป่าเพื่อตัดไม้มีค่า โดยกลุ่มทุนนายทุนในพื้นที่ ซึ่งเข้าใจว่านายทุนมีความต้องการจะตัดไม้พยุง ไม้ประดู่ เพื่อที่จะนำไปขาย โดยอาศัยช่องที่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี อาศัยประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เข้ามาร่วมในการตัดไม้มีค่า ก็ต้องดำเนินการกับนายทุน กลุ่มทุนเหล่านี้

“สำหรับพื้นที่อำเภอที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ จะเป็นพื้นที่อำเภอโซนเหนือ ไม่ว่าจะเป็น เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ แม่อาย พื้นที่รอยต่อในพื้นที่อำเภอโซนเหนือ” นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

ทั้งนี้ในที่ประชุม นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้มอบนโยบายให้ในทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติว่า ประการแรกขอให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการสนธิกำลังการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าของกลุ่มต่างๆ ประการที่ 2 ขอให้ใช้แนวทางประชาสัมพันธ์ร่วมในเวทีของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความรักความหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ตลอดจนขอให้ทุกพื้นที่จัดตั้งแนวร่วมภาคประชาชน เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ต่างๆ ประการสุดท้ายขอให้มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอยต่อกับป่า