วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

อุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ช่วง “ยูนิค” ทำเสร็จ 100% ภาพรวมสร้างได้ 68.54%

09 พ.ค. 2022
70

ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง คืบ ภาพรวมงานแล้วเสร็จ 68.54% สัญญาที่ 2 แม่งัด-แม่กวง บมจ.ยูนิคฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 100% สพญ.1 เร่งรัดติดตามอีก 3 สัญญาที่เหลืออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 (สพญ.1) รายงานผลการเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ตามรงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2565 – 6 พฤษภาคม 2565 ว่า ผลงานความก้าวหน้าทั้งโครงการ 68.540% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.046% โดยผลงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด ผลงานการก่อสร้างรวม 70.320% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.075% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 13,600 เมตร โดยมี บริษัท ไรท์ทัลเนลลิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 88.125% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.112% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,024 เมตร ผลงานการก่อสร้าง 48.220% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.009% ซึ่งมี บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง

สำหรับผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง ผลงานรวม 66.433% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.023% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,500 เมตร โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 39.390% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.040% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 10,472.683 เมตร บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างเสร็จตามสัญญางานทั้ง 100% แล้ว

ทั้งนี้ สพญ.1 ได้มีการการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างในทุกสัญญามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรคที่พบในแต่ละสัญญาทั้ง 4 สัญญามีความแตกต่างกัน อาทิ การขุดเจอโพรงถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ การขุดเจอธารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป ทั้งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเอง ทั้งคณะที่ปรึกษา ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้รับจ้าง รวมถึงคณะกรรมการ เร่งรัด ติดตามงานก่อสร้างฯ ได้มีการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดปัญหาจะได้หามาตรการแก้ไขได้ทันเวลา