วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

“วันท้องถิ่นไทย” อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรม Big Cleaning

“วันท้องถิ่นไทย” อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรม Big Cleaning อาคารสำนักงาน น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 5

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จัด “กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day” เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” วันที่ 18 มีนาคม 2565 ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ วันท้องถิ่นไทย เกิดขึ้นโดยมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” ซึ่งเป็นไปตามที่ กระทรวงมหาดไทย เสนอ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญของการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

การกำหนดวันท้องถิ่นไทยให้ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี มีแนวคิดมาจากการที่จังหวัดสมุทรสาครจัดงานประเพณี “18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม” โดยมาจากการที่สุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย และมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี “สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดํารัสในวันประชุมเสนาบดี ภายหลังเสด็จฯ ประพาสเมืองนครเขื่อนขันธ์ ว่า โสโครกเหมือนกับตลาดท่าจีน (ท่าฉลอม) นี่คือ จุดพัฒนาจนก่อกำเนิดสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย”