วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

“เปิดโลกเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานยกเป็นต้นแบบ พลังงานของชุมชน” ทต.สันทรายงาม ผุดโครงการเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นชุมชน

เทศบาลตำบลสันทรายงาม เปิดโลกเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานยกเป็นต้นแบบ พลังงานของชุมชน ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า แก้ปัญหาขยะล้นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง มีแผนเปิดโรงงานขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า9.9 เมกกะวัตต์ มูลค่า2,000ล้านบาท ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ25ปี จ่ายการลงทุนเต็มร้อยเปอร์เซ็น แจงจากสำรวจความติดเห็นชาวบ้านในพื้นที่ 7 หมู่บ้านเห็นด้วยด้วยคะแนน85.4 % ประเมินผลประโยชน์ได้รับมีมากต่อต่อวิถีชีวิตทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ทำไมต้องมีโรงงานเผาขยะแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้า
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาขยะมีการขยายตัวต่อเนื่องเทศบาลสันทรายงามมีโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ดำเนินการเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีกำจัดแบบเผาตรงที่ถูกลักษณะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับปริมาณขยะสูงสุด 500-700 ตันต่อวัน ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง แก้ปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตกระแสไฟฟ้า 9.9 เมกกะวัตต์และจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8 เมกกะวัตต์ โดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ลงทุนให้ 100% มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท เป็นโรงงานเผาแบบปิดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรส่วนท้องถิ่นนำเข้ากำจัด ใช้ขยะในชุมชนเป็นเชื้อเพลิง และสามารถนำขยะเก่าฝังกลบขยะขององค์การบริหารต่างๆ เสริมได้

พื้นที่ของโรงงาน 30 ไร่ เป็นบ่อน้ำ 25 ไร่ พื้นที่สีเขียว 10 ไร่ และที่พักคนงานถนน อีก 15 ไร่

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นการมีโรงงานเผาขยะ
โครงการนี้ติดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะชุมชน เพิ่มการจ้างงานในชุมชนสร้างรายได้ รองรับการเจริญเติบเติบโตของจังหวัดเชียงรายในอนาคต สำหรับโครงการนี้จะมีการคัดเลือกและมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการในรูปแบบ BOO (Build, Own and Operate) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง 100% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาพรัฐ สัญญาเอกชนดำเนินการ 25 ปี เริ่มโครงการตั้งแต่มกราคม 2565-มกราคม 2590

ข้อดีของโครงการที่ประชาชนได้รับ
นายประสิทธิ กล่าวว่า ข้อดีของโครงการ
1 ได้ใช้ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยไม่ต้องลงทุน เป็นระยะเวลา 25 ปี
2 ชุมชนสันทรายงามเป็นพื้นที่สะอาด ไม่มีขยะตกค้าง ไม่มีการเผาขยะ ไม่มีกองขยะ ไม่มีการแอบทิ้งขยะ
3 ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยจังหวัดเชียงราย ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของจังหวัดเชียงราย
4 เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้ เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่
5 เทศบาล เก็บภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดิน ภาษี VAT ได้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนา ใช้ในตำบลสันทรายงาม
6 มีกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ในตำบลสันทรายงาม ชุมชมสามารถนำเงินกองทุนมาใช้พัฒนาพื้นที่ได้
7 ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษา เรียนรู้ ดูงาน เยี่ยมชม สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลสันทรายงาม
8 สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค ในการศึกษาให้กับคนสันทรายงาม เพิ่มมากขึ้น ในการเรียนรู้ มีสถานที่ฝึกงาน ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งเป็นเทรนด์ ใหม่ในการจัดการของเสีย ไม่ให้เสียของ
9 ขี้เถ้าหนักของโรงไฟฟ้าขยะ สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมของปูนซิเมนต์ ในการทำอิฐบล็อก, ทำถนนได้

โรงงานเผาขยะกับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตามได้มีผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะเกรงว่า โรงงานเผาขยะแปรรูปมาเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชนในชุมชนนั่น

“เราได้มีมาตราการป้องกันผลกระทบต่อคนในพื้นที่ และ ประชาชนทั่วไป เป็นไปอย่างเข้มงวดมีการรายงานผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนได้รับทราบ” นายประสิทธิ์ฯ กล่าว

ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีของโรงงานเผาขยะนั่น มีความทันสมัยควบคุมผลที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทำงานระบบเผาขยะ เป็นระบบปิดป้องกันกลิ่น ระบบเผาสองห้องลดการเกิดมลพิษอากาศ นำความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตไอน้ำ นำไอน้ำร้อนมาหมุนกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า จะมีระบบติดตามตรวจสอบมลพิษอากาศอย่างต่อเนื่อง บ่อพักขยะจะต้องอยู่ในอาคารปิดและมีระบบดูดอากาศเสียเข้าห้องเผาไหม้เพื่อทำลายความเป็นพิษในอากาศ

สำหรับการขนถ่ายขยะไปโรงเผาผลิตไฟฟ้า รถขนถ่ายขยะปิดคลุมผ้ามิดชิด มีระบบกักเก็บน้ำขยะป้องกันการตกเรี่ยราด รถขนขยะจะมีการชั่งน้ำหนักก่อนเข้าโรงงาน และจะฉีดล้างรถก่อนออกจากโรงงาน ด้านระบบการเผาขยะ

ชาวบ้านกว่า 80% เห็นด้วย ได้ทั้งกำจัดขยะ มีพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน
อย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการในขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) การสำรวจความคิดเห็นโดยการ (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล และ (ง) การสนทนากลุ่มย่อย ผลการรับฟังประชาชนในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านสันทรายมูล บ้านใหม่สันทราย หมู่ 7 บ้านขวา หมู่ 2 บ้านสันทรายงาม หมู่ 2 บ้านสันทรายทองหมู่ 6 บ้านหนองบัว หมู่ 5 บ้านหนองสามัคคี หมู่4

จากการสำรวจรับฟังความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นประชาชนเห็นด้วยมีประโยชน์ต่อชุมชน และให้สร้างโรงเผาขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยคะแนน 85.4%

ขั้นตอนลำดับต่อไป คือ การสรุปผลความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

ส่วนกรณีมีผู้มาคัดค้านต่อต้านโครงการเพราะหวั่นว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ทางคณะกรรมการโครงการจะมีการจัดกลุ่มเสวนา เชิญแกนนำกลุ่มผู้ต่อต้านเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ โดยจะจัดเสวนาร่วมกันในเร็วๆ นี้