“GI NORTHERN MARKET” พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือจัดเต็มหนุนผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดเต็มหนุนผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ บุกตลาดสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัล เชียงใหม่ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โดยดำเนินการจัดแสดงแบบ New normal พร้อมชมไลฟ์สดผ่านเพจมหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งาน “GI NORTHERN MARKET” มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น การส่งเสริมด้านการควบคุมสินค้าให้ได้คุณภาพ การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนำคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มศักยภาพ และแสดงถึงมูลค่าของสินค้า GI ที่มีความแตกต่างจากสินค้า เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและรายได้ให้กับ SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับราคาสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า งาน“GI NORTHERN MARKET” มหกรรมสินค้า GI เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ให้แก่สินค้าและบริการบนฐานความรู้ และนวัตกรรมตลอดจนใช้ทุนทางวัฒนธรรม สินค้าอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ จากข้อได้เปรียบทางศักยภาพของพื้นที่ การค้า และ การลงทุนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคอื่นได้

สำหรับการจัดงาน “GI NORTHERN MARKET” มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า ของจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โดยมีผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงาน จำนวน 50 ร้านค้า อาทิ ข้าว กาแฟ สับปะรด ส้ม ทุเรียน มะขาม กล้วย น้ำผึ้ง ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสินค้าแปรรูปเด่นในภาคเหนือ งานผ้าตาม อัตลักษณ์ แต่ละท้องถิ่น เครื่องปั้น เครื่องเคลือบ เครื่องเซรามิค เครื่องประดับต่างๆ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) การแสดงจินตลีลา “สีสันแห่งลานนา The Best of Lanna” รวมทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงาน ทั้งนี้ ผู้จัดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด