วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“ธนวัฒน์” แถลงสภา ทม.แม่เหียะ ชง 5 ภารกิจด่วนเร่งทำ เรื่องแรกจัดการ “โควิด-19”

“ธนวัฒน์” แถลงสภา ทม.แม่เหียะ ก่อนลุยงานเต็มสูบ แจง 5 ภารกิจเร่งด่วนต้องเร่งทำ เข้มป้องกันควบคุมโควิด-19 ไม่ระบาดในพื้นที่ หนุนฉีดวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่คนแม่เหียะ พร้อมเสริมสร้างความปรองดอง นำเทคโนโลยีเสริมการบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยง่าย สร้างให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่กับการพัฒนาองค์กรให้เป็นท้องถิ่นแนวใหม่ พ่วงด้วยนโยบายตามหน้าที่อีก 4 เรื่อง เพื่อเป้าหมาย “ประชามีสุขทั่วหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยไม่มีการลงมติ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ แถลงต่อที่ประชุมชุมสภาฯ ว่า ภารกิจสำคัญสูงสุดที่จะดำเนินการเพื่อประชาชนตำบลแม่เหีย มีด้วยกัน 5 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจแรก การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ โควิด-19 ต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทุกระดับในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทั้งเรื่องการการป้องกัน ควบคุม มิให้เกิดการแพร่ระบาด การกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการอยู่ดี มีกิน มีสุข สุขภาพปลอดภัยในเมืองแม่เหียะ พร้อมกับการสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เพื่อแม่เหียะจะสามารถฝ่าฟันสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปได้

ภารกิจที่ 2 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้กับประชาชนเมืองแม่เหียะ สู่สังคมแห่งคุณภาพ และสังคมแห่งคุณธรรม ให้เป็นสังคมที่มีความสุขและอุดหนุนเกื้อกูลกัน ภารกิจที่ 3 สร้างความเข้าใจให้กับ ผู้นำ และประชาชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงระบบสื่อสารกับเทศบาล โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่เทศบาลจัดสร้าง พัฒนาขึ้นมา ภายใต้การดำรงชีวิต ของประชาชนในเมือง แนวทางวิถีใหม่ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่และเป็นอีกช่องทางในการติดต่อราชการในด้านต่างๆ

ภารกิจที่ 4 การสร้างเมืองแม่เหียะให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองสะอาด ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นแนวทางในการทำงานในทุกมิติ และบังคับใช้กฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตามกรอบอำนาจหน้าที่ และข้อบังคับกำหนดไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ และภารกิจที่ 5 เสริมสร้างพัฒนาระบบข้าราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ให้เป็นท้องถิ่นแนวใหม่ วิถีใหม่ ใส่ใจประชาชน มีจิตใจในการให้บริการ มีจิตสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอน ในการเข้าถึงบริการ และการรับบริการในด้านต่างๆ

“นอกจากภารกิจเร่งด่วนทั้ง 5 เรื่องที่ต้องเร่งทำแล้ว ยังต้องทำตามอำนาจหน้าที่ที่ พรบ.เทศบาลฯ บัญญัติให้ดำเนินการ อีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาสินค้าชุชน การก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต อาทิ การพัฒนาและยกระดับการศึกษา ขยาย ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริม สนับสนันการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ การพัฒนางานสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง และการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน พัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล อาทิ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการบริหารเทศบาล พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลมีส่วนร่วม โดยสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาองค์กร รวมถึงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ สามารถตรวจสอบได้” นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวแถลงต่อสภาฯ