พรรคการเมือง อดช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ฟันธง ชี้ ม.34 ไม่เปิดช่องให้

กกต. ตัดทางพรรคการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้ชัดทั้ง ขรก.การเมือง สส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่น รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ห้ามช่วยผู้สมัคร นายก อบจ. หรือ ส.อบจ. หาเสียง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ กกต. ว่า ตามที่พรรคการเมืองได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และพรรคการเมือง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นั้น

วันนี้ (3 พ.ย. 63) คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาข้อสอบถามของพรรคการเมืองดังกล่าวข้างตันแล้วเห็นว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

อนึ่ง ในส่วนรายละเอียดของการตอบข้อสอบถามของพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งจักได้มีหนังสือตอบข้อสอบถามแจ้งให้พรรคการเมืองทราบ และเผยแพรในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ ศ. 2560 โดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้มาตรา 34 แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 วรรคแรก บัญญัติว่า ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำการใดๆ โดยมิชอบ ด้วยหน้าที่และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้

ในวรรคสองบัญญัติไว้ว่า ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทำตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำนั้นได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ