วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ถกแต่ไก่โห!! สันป่าตองกำหนด “4 มาตรการเชิงพื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” สู้ไฟป่าหมอกควัน

สันป่าตองถกครั้งแรกปี 63/64 วางแผนรับมือหมอกควัน ไฟป่า ฝุ่น PM2.5 ได้ข้อสรุปดำเนินการตาม “4 มาตรการเชิงพื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” ป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า แบ่งอำเภอเป็น 4 พื้นที่ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักไว้ครบ มอบท้องที่ท้องถิ่นถกทำความเข้าใจ กม. กับ ชาวบ้าน ให้แล้วเสร็จภายในธันวา 63 กรอบการบริหารจัดการให้นายอำเภอเป็น Single Command เน้นสร้างการรับรู้ สร้างความร่วมมือ ป้องการเผา เอาไม่อยู่ให้ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 27 ต.ค. 63 ที่หอประชุมอำเภอสันป่าตอง ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ นายประพัฒน์ วงค์ชมพู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 50 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามมาตรการ 4 มาตรการเชิงพื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ

นายประพัฒน์ วงค์ชมพู ปลัดอาวุโสสันป่าตอง กล่าวถึงผลการประชุมครั้งนี้ว่า ในส่วน 4 มาตรการเชิงพื้นที่นั้น ในมาตรการที่ 1 พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ มีมติมอบหมายให้ หน่วยป้องกันและรักษาป่าสันป่าตอง ที่ ชม 13 อุทยานแห่งชาติออบขาน และสถานีควบคุมไฟป่าออบขาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก โดยมีภารกิจ ดำเนินการควบคุมไฟป่า จัดทำแนวป้องกันไฟ การจัดกำลังลาดตระเวน การประกาศพื้นที่ห้ามเผา และจัดทำบัญชีผู้มีพฤติกรรมการเข้าป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ ส่วนมาตรการที่ 2 พื้นที่เกษตรกรรม มอบหมายสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร การห้ามเผาเด็ดขาด และการรณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลายหรือไกลกลบตอซัง ข้าว ข้าวโพด ซากวัชพืชฤดูแล้ง และการแปรวัสดุการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

“มาตรการที่ 3 พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เมือง ที่ประชุมมอบให้ ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 แห่ง และ กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน รับผิดชอบ โดยให้มีการกำหนดกฎกติการ่วมกันของชุมชน และให้จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลหรือหมู่บ้าน พร้อมกับให้ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ทราบมาตรการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของอำเภอ โดยให้ดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2563 นี้ ส่วนมาตรการที่ 4 พื้นที่ริมทาง ที่ประชุมมอบหมายให้ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) และหมวดการทางสันป่าตอง เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ดำเนินการจัดกำลังทำการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และกำจัดเศษวัสดุ ขยะ ใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทาง เพื่อไม่ให้มีเชื้อไฟและใช้เป็นแนวกันไฟ” ปลัดอาวุโสอำเภอสันป่าตอง กล่าว

นายประพัฒน์ วงค์ชมพู กล่าวต่อว่า สำหรับ 5 มาตรการบริหารจัดการ ที่ประชุมมีมติว่า มาตรการแรก ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ นายอำเภอสันป่าตอง จะเป็นผู้อำนวยการฯ ระดับอำเภอ โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์แบบ Single Command ในการติดตามสถานการณ์ และบูรณาการสั่งการป้องกัน และควบคุมการเผาภายในอำเภออย่างเคร่งครัด มาตรการที่ 2 การสร้างความตระหนัก ให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนให้ทราบถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การห้ามเผาป่า หรือเศษวัสดุการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันของพื้นที่

“มาตรการที่ 3 การลดปริมาณเชื้อเพลิง ให้มีการจัดทำแนวกันไฟ การควบคุมการเผา การบริหารจัดการเชื้อเพลิง อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ มาตรการที่ 4 การบังคับใช้กฎหมาย มีมติให้กำชับเจ้าพนักงานตามกฎหมายทุกหน่วย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมาตรการที่ 5 ทีมประชารัฐ เครือข่าย และจิตอาสา ให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมการสนับสนุนและกำหนดแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” นายประพัฒน์ฯ กล่าว

นายประพัฒน์ วงค์ชมพู ปลัดอาวุโสอำเภอสันป่าตอง ยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีมติให้มีการจัดกิจกรรม Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 ให้มีการออกประกาศพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดซึ่งต้องรอการสั่งการจากจังหวัดเชียงใหม่ วางแนวทางในการดำเนินการลดฝุ่นละอองในอากาศ เช่น การฉีดพ่นละอองน้ำ การฉีดล้างถนนมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ดำเนินการลดฝุ่นละอองในอากาศ ในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน หรือดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอำเภอสันป่าตอง ทำการประสัมพันธ์ชี้แจงให้คำแนะนำประชาชนได้รับรู้รับทราบ โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว และให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ อสม. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านสู่ควันไฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ทราบตามข้อสั่งการของจังหวัดและอำเภอสันป่าตอง นอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเตรียมและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่ และการจัดพื้นที่ปลอดมลพิษ (Safety Zone) ที่ประชุมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง รับผิดชอบโดยการจัดพื้นที่ปลอดมลพิษในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563