วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

26 ต.ค. 63 ประกาศเลือกตั้ง อบจ. นายก-สจ. พ้นตำแหน่งวันนี้

กกต.ประกาศแล้วให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ทั้งนายก ทั้ง สจ. พ้นจากตำแหน่งทันที 29 ตุลา มีประกาศวันเลือกตั้ง ไทม์ไลน์ กกต. ระบุไว้เป็นแนวทางเลือก อบจ.ทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร2-6 พ.ย. หย่อนบัตร 20 ธันวา

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประกาศระบุว่า ตามที่คณะรัฐนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น กกต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 14 แห่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศฉบับดังกล่าวยังระบุอีกว่า ประกาศให้มีจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คุณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศฉบับนี้ นอกจากในการกำหนดให้มีการเลือกตั้งยังเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งด้วย โดยเป็นการพ้นจากจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 26 แห่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไป ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การการบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งจะเริ่มรับสมัครเกิน 10 วันที่มีประกาศและวันรับสมัครต้องไม่น้อยกว่า 5 วัน นอกจากนี้จังหวัดระบุสถานที่รับสมัคร จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีได้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง และระบุถึงหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ง ขั้นตอนนี้จะเป็นการดำเนินการตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

สำหรับไทม์ไลน์ในการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ อบจ.ทั่วประเทศ ระบุว่า วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ตาม ม.12 พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง และวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กกต. ได้มีคำสั่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา นายมงคล สุกใส นายเศรษฐ์ สัมภัตตะกุล พันเอก อโณทัย ชัยมงคล และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ โดยมี นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่