วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

(คลิป)…กกต.เชียงใหม่ ย้ำทุกฝ่ายทำให้ถูกกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น บอกชัด “พฤติการณ์วันนี้…ไม่สูญ”

“เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่” กกต. แบ่งเป็น 2 กลุ่มรณรงค์สร้างความเข้าใจ เริ่มกลุ่มแรกโฟกัสไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างแนวร่วมขยายความรู้สร้างความเข้าใจต่อไปยังประชาชน ย้ำชัดแม้ว่ากฎหมายเลือกตั้งเอาผิดได้ไม่เต็ม 100 ยันว่า “ไม่เสียเปล่า” พฤติการณ์วันนี้อาจส่งผลต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น “ควรทำให้ถูกต้องตามครรลองที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้” เผยวันนี้ในทุกท้องถิ่นมีสายข่าวๆ กกต. ลงเก็บข้อมูล

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวทางการรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ แนวทางในการดำเนินงานของ กกต.เชียงใหม่ จะเริ่มในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับกลุ่มของประชาชน

“กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีการวางแนวทางที่จะประสานงาน การแจ้งข้อมูลต่างๆ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ด้วย ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเกือบครบแล้ว ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงจะอยู่ใน พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในฐานความผิดในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใช้ตำแหน่งกระทำการเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีว่าจะให้การสนับสนุนผู้สมัครได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งวิธีการในการหาเสียง แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัครในช่วยผู้สมัครหาเสียง คงจะมีรายละเอียดออกมาอีกครั้งจากคณะรัฐมนตรีและจากคณเกรรมการการเลือกตั้ง” ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าว

นายเกรียงไกรฯ กล่าวต่อว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นการจะเริ่มใช้กฎหมายเกี่ยวข้องในวันที่ กกต.ประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศ กกต.นั้นก็จะกำหนดว่าเป็นท้องถิ่นประเภทไหน กำหนดวันเลือกตั้งวันที่เท่าไร กฎหมายก็จะเริ่มใช้อย่างสมบูรณ์ สำหรับประเด็นการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ทาง กกต. ได้มีการเก็บข้อมูล มีชุดข่าวที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ก็จะเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ว่ามีผู้ใดบ้างที่มีพฤติการณ์ในการช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งการช่วยเหลือสนับสนุนทาง กกต. ก็จะมีแนวทางออกมาว่าจะสามารถให้การสนับสนุนได้มากน้อยเพียงใด

ต่อประเด็นคำถามที่ว่า ขณะนี้มีผู้เปิดตัวจะลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งมีการออกหาเสียงแล้วและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนไปเดินร่วมด้วย ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวว่า ก็ต้องดูในพฤติการณ์ว่า การที่จะไปร่วมเดินกับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งนั้น ได้กระทำตามหน้าที่อำนาจหรือไม่ หรือเป็นการกระทำส่วนตัว นอกเวลาราชการ ซึ่งต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน มีการใช้คนของรัฐ ใช้ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของรัฐในการอำนวยความสะดวกหรือไม่ รวมทั้งว่าการจะไปให้การสนับสนุนซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญว่ามีสิทธิที่จะสนับสนุนเข้าไปรวมกลุ่มการเมือง หากว่าเลื่อมใสก็เข้าไปสนับสนุนได้ แต่ก็ต้องมาพิจารณาว่า ในเวลาราชการหรือไม่ ใช้ทรัพย์สินของหลวงหรือไม่ และวางตัวเป็นกลางหรือไม่

นายเกรียงไกรฯ กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มประชาชน ทาง กกต. ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบซึ่งมีภาษาชนเผาด้วย ที่จะใช้กระจายในทุกช่องทางเพื่อจะสื่อสารถึงประชาชน บางส่วนในส่งไปยังที่ว่าการอำเภอในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว นอกจากนี้ยังจะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อให้ช่วยกระจายความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นไปให้ถึงในทุกระดับ นอกจากนี้ยังจะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมสร้างการรับรู้ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อีกทางด้วย เพื่อจะได้ช่วยเผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านตำบล

“ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งว่า คณะรัฐมนตรีจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไร เลือกประเภทใดก่อน ทาง กกต. ก็จะได้ดำเนินการประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อประกาศวันเลือกตั้งแล้ว ทุกอย่างจะเข้าสู่สถานะที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เต็ม 100% ระหว่างนี้ก็อาจจะผ่อนคลายได้อยู่ การดำเนินการต่างๆ ในบางเรื่องกฎหมายก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาผิดได้เต็มที่ ซึ่งช่วงนี้เองจะเห็นกลุ่มการเมืองต่างๆ เดินสายหาเสียงกันแล้ว อย่างไรก็ตามพฤติกรรมต่างๆ ที่ทำในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเอาเงินไปแจก เอาของไปแจกต่างๆ ถึงแม้กฎหมายจะเอาผิดไม่ได้อย่างแท้จริง แต่พฤติกรรมเหล่านี้จะนำเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาการประกาศผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นได้” ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าว

“พฤติการณ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติก่อนที่ กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง พูดได้ไม่ชัดว่ามีผลเต็มที่ต่อการเลือกตั้งหรือไม่มีผลเลย ต้องบอกไว้เลยว่า มีผล เพราะว่าพฤติการณ์ตรงนี้จะบอกให้ทราบว่า ได้ไปกระทำลักษณะเช่นนี้ที่ไหนบ้าง ร่วมกับผู้ใดบ้าง ประเด็นร่วมกับผู้ใดบ้างก็จะพิจารณาว่า เป็นหัวคะแนน เป็นผู้ช่วยในการหาเสียงหรือไม่ หรือเป็นเครือข่ายต่างๆ ของผู้สมัครหรือไม่ พฤติการณ์ในวันนี้ก็จะถูกเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อน หากว่ามีการเลือกตั้งพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้สมัครรายอื่นหรือไม่ ตรงนี้ก็อยากจากฝากไปถึงผู้สมัครหรือกลุ่มการเมืองต่างๆ แม้ว่ากฎหมายที่ยังไม่อาจมีผลบังคับสมบูรณ์ในเวลานี้ แต่พฤติการณ์เหล่านี้ไม่ใช่จะสูญเปล่าไปเสียเลย ฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงว่าที่ผู้สมัครว่า ควรทำให้ถูกต้องตามครรลองที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ อย่าไปทำที่เป็นการหมิ่นเหม่ซึ่งอาจจะนำไปสู่การตีความว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นในหลายๆ เรื่องได้ หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามโดยตรงมาได้ที่ สนง.กกต.เชียงใหม่ โทร 053 112347-8 กกต.เชียงใหม่ ยินดีให้คำปรึกษากับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน” นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวในที่สุด