วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“นเรศ” ร่วม คป.เชียงใหม่ รับฟังปัญหาน้ำถึงพื้นที่จอมทอง ปชช.พรึบ ปตร.แม่สอย ยื่นเสนอเพียบ

05 ส.ค. 2020
2071

วันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวประตูระบายน้ำแม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) พร้อมด้วย นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายไพรัตน์ ทับประเสิรฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 นายอุดม ม้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ประชุมหารือเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาความต้องการด้านน้ำในเขตพื้นที่ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้แทนสถานีสูบน้ำในพื้นที่ กว่า 70 คน ร่วมประชุมและชี้แจงปัญหาและความต้องการ

นายนเรศฯ กล่าวว่า การจัดประชุมวันนี้เป็นการรับฟังปัญหาต่างๆ ที่มีการยื่นเรื่องเสนอผ่านฝ่ายต่างๆ ในพื้นที่เข้ามา โดยเชิญเจ้าหน้าที่ชลประทานที่รับผิดชอบพื้นที่มาร่วมรับฟังข้อเสนอต่างๆ ประกอบโครงการต่างๆ ที่เสนอมาก่อนหน้านี้แล้วตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทางชลประทานได้เห็นภาพปัญหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเรียงลำดับโครงการที่สำคัญก่อนหลังเพื่อบรรจุเข้าแผนงานงบประมาณประจำปีในการจะของบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนต่อไป

“วันนี้เป็นการรับฟังความเห็นของแต่ละโครงการที่ประชาชนในพื้นที่เสนอเป็นโครงการเข้ามายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นการรับฟังเพื่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปประมวลเพื่อเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป ส่วนตัวก็เพียงแค่ประสานให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามารับฟังปัญหาเพื่อการตัดสินใจ ส่วนโครงการไหนจะได้หรือไม่ โครงการไหนได้ดำเนินการก่อนหรือหลัง เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมชลประทานจะไปพิจารณาด้วยตัวเอง อย่างน้อยที่ประสานให้มีการประชุมวันนี้ พี่น้องประชาชนจะได้สบายใจขึ้นในระดับหนึ่ง ว่าโครงการที่ขอนั้นยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังดำเนินการตามขั้นตอนให้” นายนเรศฯ กล่าว

สำหรับโครงการที่นำมารับฟังข้อมูลเพิ่มเติม ในพื้นที่ ต.แม่สอย อ.จอมทอง ได้แก่ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงวัว (4) การแก้ไขปัญหาคอสะพานแม่สอยพัฒนาทรุดตัว ไม่มีหินเรียงใต้สะพาน โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองคัน (4) การย้ายแพสูบน้ำบ้านหนองคัน (2) การแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สวนผัก พืชเกษตร ที่สาเหตุมาจากคันกั้นน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบสอย (2) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี (3) การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การแก้ไขประตูระบายน้ำวังหัวควาย (ห้วยเขียว) บานชำรุดกั้นน้ำไม่ได้ การสร้างคันดินพนังกั้นน้ำปิงของประตูระบายน้ำแม่สอย การขอเปลี่ยนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยมะควัด โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยห้า (2) การย้ายแนวท่อจาการก่อสร้างคันกั้นน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตาผาไป ระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำขะหมาน้อย-ศูนย์ฯ ทอผ้าบ้านห้วยม่วง และการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังน้ำหยาด (2)

ส่วนโครงการฯ ในพื้นที่ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าม่อนหิน (2) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าข่วงเปาใต้ (2) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงเย็น (2) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่ากอม่วง (2) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย การพัฒนาอ่างเก็บน้ำเด่นไม้งิ้ว และการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากบ (2)