วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

“ปลูกเพื่อป(ล)อด สู่อ้อมกอดของแผ่นดิน” เชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่ สตรีกว่า 870 ชีวิตทุกอำเภอร่วมงาน

จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน “แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกิจกรรมปลูกเพื่อป(ล)อด สู่อ้อมกอดของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563” เพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” กลุ่มพลังสตรีจาก 25 อำเภอของเชียงใหม่ กว่า 870 คน แสดงพลังยิ่งใหญ่ร่วมกิจกรรมล้นหอประชุม 80 พรรษา “ธรรมนัส” เปิดงานชื่นชมเป้าหมายจัดงานมุ่งเทิดทูนสถาบันอันเป็นเสาหลักของชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่สตรีกว่า 62 ราย

วันที่ 3 ส.ค. 63 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกิจกรรมปลูกเพื่อป(ล)อด สู่อ้อมกอดของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติแก่สตรีจำนวน 62 รางวัล พร้อมด้วยคณะทำงาน นำโดย นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้นำสตรีทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จาก 25 อำเภอ เข้ารวมกิจกรรมกว่า 870 คน

นายวิทยา ชมภูคำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พงศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วย การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โดยเฉพาะการเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี เพื่อให้สตรีสามารถเข้าถึงแหล่งทุน มีอาชีพ มีรายได้ และกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

“การจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงชนชาวไทย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2563 ผู้นำสตรีทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ บุคคล กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานภาคี โดยใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจำหน่ายพืชผักสวนครัวตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สตรีในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 62 รางวัล” นายวิทยา ชมภู กล่าว

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของสตรี องค์กรสตรี และมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่า เป็นแหล่งเงินทุนให้การพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแล และแก้ไขปัญหาของสตรี

“โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพ สมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในตลาดประชารัฐเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายในจังหวัด และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” รมช.เกษตรฯ กล่าว

“ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่และผู้นำสตรีทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ประสานร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะในปีนี้มุ่งแสดงพลังเพื่อเทิดทูลสถาบันและสร้างสรรค์ความสามัคคีในชาติ แสดงให้เห็นถึงความสำนึกรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่สตรีของจังหวัดเชียงใหม่มีต่อบ้านเมืองและสถาบันสำคัญของชาติ” ร.อ.ธรรมนัสฯ กล่าว

“อยากจะเรียนพี่น้องกลุ่มสตรีทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่ว่า ประเทศไทยอยู่คู่กับสถาบันสำคัญหรือเสาหลักสำคัญตลอดเวลาที่เป็นประเทศสยามที่เป็นประเทศไทยพี่น้องไทยอยู่ร่วมรวมกันทั้ง 77 จังหวัด เสาหลักที่สำคัญมีด้วยกัน 3 เสาหลัก อันได้แก่ เสาหลักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจใดแม้แต่ครั้งเดียว แสดงให้เห็นว่า 3 เสาหลักของบ้านของเมืองคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ค้ำชูประเทศไทยให้คงความเป็นไทย มีเอกลักษณ์ มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาโดยตลอด ดังนั้นการที่กลุ่มสตรีของเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ได้รวมพลังกันจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดทูนสถาบัน นี่คือการแสดงออกถึงสำนักรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อบ้านเมืองรวมทั้งสถาบันอันเป็นเสาหลักของชาติ” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวในที่สุด