วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” สู่อำเภอจอมทอง ให้บริการทุกด้านงานเกษตรถึงพื้นที่

29 ก.ค. 2020
1270

เชียงใหม่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง หน่วยงานเกษตรยกพลให้ความรู้ แก้ปัญหาให้เกษตรกรถึงพื้นที่ ครั้งนี้เลือกอำเภอจอมทองนำ 14 หน่วยงานเกษตรให้บริการประชาชน พร้อมแจกพันธุ์พืช พันธุ์ปลา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง กล่าวต้อนรับ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอ และประชาชนผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า 300 คน

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตร เสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

“สำหรับการจัดในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

สำหรับการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งนี้ มีส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้บริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการคลินิกประมง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่และศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง

ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัย ในการทรงงาน เพื่อประชาชน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอย พระราชปณิธานไปสู่ ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ

“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน เป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานสามารถเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมในทุกเรื่อง มีปัญหาเรื่องใดก็สอบถามหรือเข้าไปใช้บริการจากหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งมีครบทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกษตรกรรรม ถามมากใช้บริการจากหน่วยงานที่มาร่วมโครงการมากพี่น้องเกษตรกรจะได้ประโยชน์มากด้วย” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว