วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“โปลิฯ ลานนา” คุมเข้มป้องกันโควิด ทุกจุดในวิทยาลัยจัดแบบ New Normal

01 ก.ค. 2020
1887

เปิดเทอมวันแรกสถานศึกษาคุมเข้มนักศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิฯ จัดการเรียนการสอนสองระบบทั้งเรียนออนไลน์และเรียนในสถานศึกษา ขณะเดียวกันตั้งจุดคัดกรองทุกจุดทั้งประตูทางเข้า ห้องเรียน โรงอาหาร นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มในการพักรับประทานอาหารกลางวันป้องกันการแออัด สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา ขณะที่ เจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษา

บรรยากาศการเรียนการสอนวันแรกหลังภาครัฐได้มีการคลายล็อกให้สถานศึกษากลับมาเปิดการเรียนการสอนได้วันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาทุกระดับชั้นทุกสังกัดกลับมาเปิดเรียนในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ได้มีการจัดการเรียนการสอน แบบ New Normal เช่นกัน โดยมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ทั้งการคัดกรองนักศึกษาตั้งแต่ประตูทางเข้า ก่อนเข้าห้องเรียน การเว้นระยะห่างของนักศึกษาในห้องเรียน การจัดช่องทางเข้าออกในแต่ละอาคารเรียน

นายศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เปิดเผยว่า หลังจากทางภาครัฐอนุญาตให้มีการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดระเบียบการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษาทุกระดับอยู่กว่า 4 พันคน โดยจะแบ่งให้เด็กนักศึกษาเป็นสองกลุ่มใหญ่โดยให้เรียนออนไลน์และเรียนที่ห้องเรียนในวิทยาลัย เพื่อง่ายต่อการเรียนการสอน ในส่วนของโรงอาหารซึ่งเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากเป็นพื้นที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก ทางวิทยาลัยได้จัดมาตรการใหม่ โดยให้แบ่งเป็นรอบๆ รวม 5 รอบ ให้นักศึกษามารับประทานอาหารและจำกัดจำนวนนักศึกษาที่นั่งประทานอาหาร แต่ละโต๊ะไม่กิน 4 คน เพื่อเป็นการลดความแออัด

“นอกจากนี้ทางวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดระเบียบนักศึกษาให้เว้นระยะห่างขณะเลือกซื้ออาหารและนั่งประทานอาหาร พร้อมกับการให้ความรู้ในเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวิทยาลัย ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วย ก่อนที่จะเปิดเรียนทางวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาผ่านสื่อโซเชียล ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการมาวิทยาลัยเร็วขึ้นกว่าปรกติ 1 ชั่วโมง โดยให้เข้าจุดคัดกรองทั้ง 5 จุดที่วิทยาลัยจัดไว้ ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาเพื่อป้องกันการจราจรติดขัด” รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กล่าว

สำหรับห้องเรียนทำการจัดโต๊ะเรียนให้สัมพันธ์กับจำนวนนักศึกษาโดยการเว้นระยะห่างไว้ด้วย นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ให้ได้ ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยยึดหลักว่า “มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ”