วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

14 ก.ค. เลือกประธานสันนิบาตเทศบาลเชียงใหม่ พร้อมถกปัญหาในพื้นที่

สันนิบาตเทศบาลเชียงใหม่จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ร่วมวิเคราะห์ระเบียบคำสั่งมหาดไทย ถกปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

นายศุภชัย ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการฯ กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภา และปลัดเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 121 แห่ง

สำหรับการประชุมครั้งนี้สมาชิกจะได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมกันนี้จะร่วมถกปัญหา อุปสรรค ในการบริหารงานของแต่ละพื้นที่นำมาร่วมกันพิจารณาช่วยเหลือและแก้ไข

“การประชุมภาคบ่ายจะมีการคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง จึงขอฝากเชิญชวนสมาชิกสันนิบาตฯทุกแห่งเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน” นายศุภชัยฯ กล่าว