ชป. ทำMOU อบต.กื๊ดช้าง สร้างศูนย์แสดงฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริ

22 มิ.ย. 2020
2216

กรมชลประทาน ทำบันทึกข้อตกลง ให้ อบต.กื๊ดช้าง เข้าใช้พื้นที่ที่ราชพัสดุในครอบครอง ผุด “ศูนย์แสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งเป้าเป็นแหล่งรวบรวมพร้อมจัดแสดงข้อมูลด้านชีวภาพ ด้านกายภาพ และวัฒนธรรมท้องถิ่น หวังสร้างจิตสำนึกให้คนในพื้นที่รักษ์ป่า “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” MOU ระบุชัด ใช้พื้นที่และอาคารผิดวัตถุประสงค์ “ข้อตกลงเป็นอันยกเลิก”

วันที่ 22 มิ.ย. 63 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบลกื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 (สพญ.1) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง ลงนามบันทึกข้อตกลงการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง เป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ในส่วนของชลประทานมี นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ลงนาม นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และนายสกล เหล็กค้าน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 1 สพญ.1 เป็นพยาน ด้าน อบต.กื๊ดช้าง มี นายพิเชษฐ กันทรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง ลงนาม นายอำพล คุณหาร ปลัด อบต.กื๊ดช้าง และ น.ส.พัชราภรณ์ บุญตัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.กื๊ดช้าง เป็นพยาน

นายพิเชษฐ กันทรส นายก อบต.กื๊ดช้าง กล่าวว่า อบต.กื๊ดช้าง ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษในการสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 โดยดำเนินการใน 3 ด้าน 6 งาน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการดำเนินงาน 6 งาน ประกอบด้วย งานปกปัก งานสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น งานบำรุงรักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และงานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และด้านผลการดำเนินงาน

“อบต.กื๊ดช้าง ได้รับป้ายสนองโครงการพระราชดำริด้านทรัพยากรท้องถิ่นผ่าน อพ.สธ.ตำบลกื๊ดช้าง ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นแห่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นไปตามเป้าหมาย ในแต่ละปีมีคณะศึกษาดูงานจากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องนี้กว่า 20 คณะ ซึ่ง อบต.กื๊ดช้าง ได้จัดทำฐานข้อมูล 3 ด้านเพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้เรียนรู้ ได้แก่ ด้านชีวภาพ ด้านกายภาพ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของ ต.กื๊ดช้าง โดยรวบรวมมาไว้ในศูนย์โดยใช้ห้องเล็กๆ ในสำนักงาน อบต. เป็นห้องจัดแสดงตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งคับแคบไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาและจัดแสดงตัวอย่างทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่”

นายก อบต.กื๊ดช้าง กล่าวต่อว่า นอกจากที่กล่าวข้างต้น อบต. ยังได้ส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในลักษณะ “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ และจากเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาได้เป็นที่มาของการขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมชลประทาน และขอใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลกื๊ดช้าง และให้เป็นศูนย์เรียนรู้หลักการตามพระราชดำริ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงทรัพยากรท้องถิ่นของ ต.กึ๊ดช้าง และเป็นศูนย์การศึกษาดูงานของ อพ.สธ.ของจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

ด้านนายจิตะพล รอดพลอด ผสญ.1 กล่าวว่า สพญ.1 ได้รับมอบหมายจากกรมชลประทานให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับประโยชน์สูงสุด ในส่วนของการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำในพื้นที่ ต.กื๊ดช้าง ได้มีการทำงานด้านต่างๆ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้งานก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ได้มีการรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค ความต้องการของราษฎรในพื้นที่และดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

“สพญ.1 ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ต.กื๊ดช้าง โดยทำการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบลกื๊ดช้าง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในวันนี้ได้มีการส่งมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบเนื้อที่รวมราว 7 ไร่ ให้แก่ อบต.กื๊ดช้าง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการฯ โดย อบต.กื๊ดช้าง ได้ขอใช้พื้นที่ที่ดินราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน วันนี้จึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งมอบการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป” นายจิตะพล รอดพลอย ผสญ.1 กล่าว

สำหรับบันทึกข้อตกลง การขอใช้พื้นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานที่จัดลงนามในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 สาระสำคัญระบุว่า ผู้ขอใช้พื้นที่ คือ อบต.กื๊ดช้าง จะขอใช้พื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งหมด 7 ไร่ 3 งาน 41.50 ตารางวาเพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเป็นสถานที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ กายภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลกื้ดช้าง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยห้ามนำไปดำเนินการใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อหารายได้ หาประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ทางธุรกิจต่อผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งหากผิดเงื่อนไขข้อตกลงตามบันทึกเป็นอันยกเลิก