วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

สะเมิงบวชป่า-ปลูกต้นไม้ทดแทนที่ไหม้ หวังสร้างสำนึกรักษ์ป่าไม้

18 มิ.ย. 2020
2013

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ป่าหย่อมบ้านปางพะโอ พื้นที่บ้านแม่เลย หมู่ที่ 1 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสะเมิง เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากพลังและความร่วมมือของ คณะสงฆ์ตำบลสะเมิงเหนือ หน่วยงานสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลสะเมิงเหนือ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ “ประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้” และกิจกรรมการบวชป่า

นายชัยณรงค์ฯ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าด้วยการปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเมิง สังกัดกรมป่าไม้ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริสะเมิงเหนือ หน่วยต้นน้ำโป่งไคร้ ได้สนับสนุนกล้าไม้สำหรับนำมาปลูกในกิจกรรมนี้ อาทิ ไม้พะยุง มะขามป้อม ขี้เหล็ก มะยง เสี้ยว จำนวนทั้งสิ้น 1,500 กล้า ส่วนผ้าที่นำมาทำพิธีบวชป่าได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอสะเมิงมอบให้มาร่วมกิจกรรม