วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ด่วน!!! ยกเคอร์ฟิว ตั้งแต่ 5 ทุ่ม 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

13 มิ.ย. 2020
1575

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) สาระสำคัญคือการผ่อนปรบกิจกรรมหลายๆ ประการที่ยังคงห้ามไว้ตาม พรก.ฉุกเฉินก่อนหน้านี้ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “เปิดเพิ่มเฟส 4” ประการสำคัญคือ

ยกเลิกเคอร์ฟิว!!!


ซึ่งข้อกำหนดที่ประกาศบังคับใช้ ระบุใน ข้อ ๑ ว่า…..

การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นั่นหมายความว่า….

เคอร์ฟิว ยกเลิก!!!

ตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF