วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

โหลด App “Smart Vote” วันนี้ จะรู้ดีเรื่อง…เลือกตั้งท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจงว่า ขณะนี้ กกต. ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน Smart Vote เพื่อให้ข้อมูลความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเพิ่มเติมข้อมูลความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเบื้องต้น

แต่เดิม แอพพลิเคชัน Smart Vote สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือก (Smart Vote) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาเท่านั้น

จาก App Smart Vote เดิม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พัฒนาแอพพลิเคเพิ่ม โดยใส่ข้อมูล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพิ่มเติมเข้ามา โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 1. กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติ และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รายชื่อและข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย คู่มือประชาชน “ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น” คู่มือประชาชน “ชุดเลือกตั้ง อบต.” คู่มือประชาชน “ชุดเลือกตั้งเทศบาล” คู่มือประชาชน “ชุดเลือกตั้ง อบจ.” และคู่มือประชาชน “ชุดเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร” 4. ข้อมูลการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งในหมวดหัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Smart Vote ได้ใน App store ในระบบ iOS และ Play Store ในระบบ Android และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2141 8373 สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง