วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

“ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” อำเภอสะเมิงจัด หวังให้เกิดสำนึกรัก หวงแหนป่า

11 มิ.ย. 2020
1475

บริเวณป่าบ่อแดงหลู่ บ้านแม่แว หมู่ที่ 2 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสะเมิง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ อ.สะเมิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลยั้งเมิน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตำบลยั้งเมิน ร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้ร่วมงานได้ร่วยกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ซึ่งถูกไฟไหม้ในช่วงแล้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ทางอำเภอสะเมิงได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาขนที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

สำหรับโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ มีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเมิง สังกัด กรมป่าไม้ สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านอังคาย อบต.ยั้งเมิน ได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ อาทิ ไม้สัก ยางนา พะยุง มะขามป้อม ขี้เหล็ก พญาเสือโคร่ง ลูกหว้า มะคล่าโมง จำนวนทั้งสิ้น 1,700 กล้า

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเจตนารมณ์สำคัญ คือ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรัก หวงแหนป่าไม้และให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจของทุกหมู่เหล่า และที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์