วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

เชียงใหม่ควัก 1.5 ล้านบาท ช่วย 3 อำเภอ ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนประกาศสาธารณภัยแล้งยังมีแค่ 4 อำเภอ

วันที่ 5 พ.ค. 63 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563

เพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงสถานะวงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และอำเภอที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลังจากการประชุฯ ว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา เกิดในพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นพื้นที่แรก จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังไปแล้ว และจนถึงขณะมีพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย( ภัยแล้ง) ทั้งสิ้น 4 อำเภอ เบื้องต้นได้มีการสรุปข้อมูลความเสียหายแล้ว โดยมีพื้นที่ที่ประสบภัยจำนวน 12 ตำบล 95 หมู่บ้าน และเป็นพื้นที่การเกษตรกว่า 25,000 ไร่

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้วงเงิน 10 ล้านบาท ให้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภออมก๋อย และอำเภอดอยหล่อ รวม 5 โครงการ วงเงินกว่า 1.5 ล้านบาท เพื่อนำไปเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำทั้งในด้านการเกษตรและด้านการอุปโภคบริโภค รวมถึงสนับสนุนท่อส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งนี้อีกด้วย