รอบ 32 ปี ประกาศวันที่ 29 ก.พ. ราชกิจจาเผยอาการโควิด19 เป็นโรคควบคุมร้ายแรง

29 ก.พ. 2020
1720

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา ลงประมาณกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ซึ่งเป็นประกาศเกี่ยวกับไวรัสอันตราย “โควิด 19” ซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2522 ในฐานข้อมูลของราชกิจจานุเบกษายังไม่ปรากฏมีการประกาศเรื่องใดๆ นับเป็นประกาศ 2 ฉบ้บที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์

ทั้งนี้ประกาศ 2 ฉบับดังกล่าวประกอบด้วย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 โดยประกาศนี้ระบุว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข-เรื่อง-ชื่อและอาการส-าคัญของโรคติดต่ออันตราย-ฉบับที่-๓-พศ-๒๕๖๓.pdf

อีกฉบับเป็น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 โดยประกาศให้ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเชื้อโรคที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/02/cmdaily202002293.jpg