วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

เปิดอย่างเป็นทางการ “งานสตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” ตระกานตาทั้งสตรอว์และดอกไม้

“รองคมสัน” เปิดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 19 ยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนแห่รถบุปผาชาติสตอร์เบอร์รี่ พร้อมการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของอำเภอสะเมิงเต็มพื้นที่จัดงาน งานยังมีไปถึงวันที่ 9 ก.พ. 63

วันที่ 7 ก.พ. 63 บริเวณหน้าโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ. 63 โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอสะเมิง หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลสะเมิงใต้ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสะเมิงให้การต้อนรับ พร้อมร่วมชมขบวนแห่รถบุปผาชาติสตรอว์เบอร์รี่ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับนักปกครองท้องที่และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอสะเมิงจัดตกแต่งมาร่วมในพิธีเปิดฯ

นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง กล่าวถึงการจัดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ซึ่งเป็นครั้งที่ 19 ว่า การจัดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญประการเพื่อการแสดงอออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ได้นำสตรอว์เบอร์รี่มาให้ชาวอำเภอสะเมิงปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 39 ปี

“ปัจจุบันนี้รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการปลูกสตอรว์เบอร์รี่แปลงใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยและลดการใช้สารเคมี ทำให้คุณภาพผลผลิตสตอรว์เบอร์รี่มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีกทางด้วย อ.สะเมิง มีพื้นที่ปลูกสตอรว์เบอร์รี่มากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และมากที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 4,000 ไร่ ส่วนพันธุ์ที่ปลูกมาก ได้แก่ พันธ์พระราชทาน 80 ซึ่งมีผลสุกแดงสด รสหวานและกลิ่นหอม” นายชัยณรงค์ฯ กล่าว

นายอำเภอสะเมิง กล่าวต่ออีกว่า อีกทางหนึ่งในการจัดงานนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลิตผลทางการเกษตร เช่น สตรอว์เบอร์รี่ กล้วย กระเทียม ถั่วลิสง หญ้าหวาน เก๊กฮวย และสินค้าอื่นๆ ที่เป็นของดีของอำเภอสะเมิง มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสร้างความพึงพอใจให้กันนักท่องเทียว ตลอดจนยังเป็นการประชาสัมพันธ์อำเภอสะเมิงออกสู่ภายนอก เป้าหมายสำคัญคือ เพื่อให้สะเมิงเป็นเมืองท่องเที่ยวใหม่เชิงธรรมชาติ เมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีวัฒนธรรมพื้นเมืองและชนเผ่า วิถีชีวิตซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอสะเมิง ซึ่งหนุนเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่

“คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายตลอดจนพี่น้องอำเภอสะเมิงได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ได้มีความประทับใจ มีความสุขและกลับมาท่องเที่ยวอำเภอสะเมิงอีกครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการทุกส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสะเมิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสะเมิง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอสะเมิง บริษัทห้างร้าน ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนทุกแขนง” นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง กล่าวในที่สุด

ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อำเภอสะเมิงเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้ดำเนินการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี และที่สำคัญเป็นการตอบสนองนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ทำให้เกิดการ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน อำเภอสะเมิงถือว่าเป็นแหล่งปลูกสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์ดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในแต่ละปี

“ที่ต้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ได้เน้นเรื่องคุณภาพของผลผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยปราศจากสารเคมี โดยการสร้างจิตสำนึก คำนึงถึงสุขภาพของผู้ปลูก ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม ให้เป็นที่ต้องการของตลาด พัฒนาการปลูกการควบคุมคุณภาพโดยนำเอาเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลายมีใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเกษตรต่อไป” รอง ผวจ.เชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า การจัดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิงในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน แสดงถึงความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต้องร่วมกันชื่นชมยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสะเมิง ที่ได้บูรณาการร่วมกันจัดงานสตรอว์เบอร์รี่ประจำปีติดต่อกันมาถึง 19 ปี แล้ว พื้นที่อำเภอสะเมิงยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ เป็นที่รู้จักแพร่หลายและกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากสตรอว์เบอร์รี่แล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่เน้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สิ่งสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวอำเภอสะเมิงเกิดความยั่งยืน คือ การอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติไว้ทั้งขุนเขา แม่น้ำ ลำธาร และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม ต้องฝากให้ช่วยกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่กับอำเภอสะเมิง รวมทั้งการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ความมีอัธยาศัยไมตรีด้วยน้ำใจของพี่น้องชาวสะเมิง