วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ปภ. จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จังหวัดเชียงใหม่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 ธ.ค. 62 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ.2562 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับทั้งนี้ โดยมีทีมค้นหาและกู้ภัยในเมือง (USAR Team) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ และหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติ ในประเทศไทยและประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมการฝึกฯ กว่า 400 คน

สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทดสอบการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับชาติของประเทศไทย ในด้านการประสานการรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเมื่อเกิดสาธารณภัยร้ายแรงยิ่ง และมุ่งพัฒนาศักยภาพของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองของประเทศไทย ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินศักยภาพเป็นทีมขนาดกลางตามมาตรฐาน INSARAG ในปี พ.ศ.2564 นี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีหน่วยปฏิบัติการด้านการค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติ (TEAM THAILAND) ที่มีขีดความสามารถในการรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และได้รับการรับรองการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปัจจุบันสาธารณภัยเกิดบ่อยครั้ง มีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับยกระดับมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศ เพื่อรองรับการจัดการสาธารณภัยในทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก พ.ศ.2562 (INSARAG Asia – Pacific Regional Earthquake Response Exercise : ERE 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562 โดยดำเนินการในรูปแบบการฝึกซ้อมตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐาน INSARAG โดยจำลองเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อาคารและสิ่งสาธารณประโยชน์พังถล่ม ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง จำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ และอุปกรณ์จากต่างประเทศ

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมจำลองเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวระดับรุนแรงที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยฝึกซ้อมแผนตามสถานการณ์จำลอง แบ่งการฝึกซ้อมเป็น 3 ระยะ บ่ายวันนี้เป็นการฝึกซ้อมระยะที่ 1 เป็นการแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวและสรุปสถานการณ์ รวมถึงการเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อตอบโต้สถานการณ์ โดยมีการซ้อมแผนทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ และจะมีการซ้อมแผนอีก 2 ระยะ ในวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้

การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมแผนตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ ทั้งในการเตรียมแผนระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อทดสอบการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับชาติของประเทศไทย ในด้านประสานการรับความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ โดยจำลองเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจูด ระดับความลึก 10 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อาคารและสิ่งสาธารณประโยชน์พังถล่ม ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง เกินกว่าศักยภาพของประเทศจะรับมือ จำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ และอุปกรณ์จากต่างประเทศ