วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ม.เกษตร ร่วมกับ ราชภัฎโคราช ร่วมสร้างเครือข่ายวิชาการหนุน

25 พ.ย. 2019
2303

ม.เกษตร จับมือ มรภ.โคราช ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

ที่อาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ-ไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในการพัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นเจ้าบ้านกล่าวต้อนรับ แนะนำหน่วยงาน และแนะนำคณะผู้บริหารของ มก. ประกอบด้วย คณบดีคณะวนศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

การประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อต้องการหาแนวทางและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทั้งในด้านหลักสูตร หรือการปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความร่วมมือทางด้านวิชาการอื่นๆ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี เพื่อที่จะร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป

ขณะที่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สิ่งที่ควรขับเคลื่อนเป็นอันดับแรกคือ การสร้างคน การสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดให้กับกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มเกษตร โดยร่วมกันสร้างหลักสูตรแบบ Non Degree ให้ชัดเจน เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ทั้งนี้ เพื่อยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ตามยุทธศาสตร์และนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรไทยของรัฐบาล

ด้าน ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาราช กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวฯ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จะนำเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อออกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อของทั้งสองมหาวิทยาลัย และต่อเกษตรกร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมและนำทีมสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น KURplus NEWS NJ ไปทำข่าวเพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Digital และ Analogue ต่อไป