เตรียมรับมือไฟป่า เชียงดาวฝึกชาวบ้านดับไฟเกือบพันคน แม่แจ่มร่วมใจสร้างฝาย เคาะ “Hotspot ต้องเป็น 0”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 (ค่ายพิชิตปรีชากร) นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ร่วมกับ อำเภอเชียงดาว และภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว โดยมี นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กล่าวรายงาน

นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า อำเภอเชียงดาวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศปกคลุมไปด้วยภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้อำเภอเชียงดาวประสบปัญหาหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ ส่งผลค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน ประกอบกับในห้วงปี 2562 เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่ผ่านมา และระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ยังได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณดอยเชียงดาวขึ้น ซึ่งในระยะเวลานั้นเกิดจุดความร้อน (Hotspot) บริเวณดอยเชียงดาว มากถึง 60 จุด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน 3,765 ไร่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ของอำเภอเชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่

“ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว อำเภอเชียงดาว ร่วมกับกลุ่มภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว หน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่อำเภอเชียงดาว ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติผาแดง สถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว และสถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้ราษฎรในท้องที่อำเภอเชียงดาว ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า และสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างการมีส่วนร่วมและแนวร่วมในการป้องกันไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่” หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กล่าว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้วิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟป่า การป้องกันไฟป่า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า การฝึกปฏิบัติการดับไฟป่า ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแจ้งเหตุเกิดไฟป่า รวมถึง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยวิทยากรจากค่ายพิชิตปรีชากร

โครงการนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ราษฎรจาก 83 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จำนวน 3 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 830 คน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่1 ราษฎรจากตำบลเชียงดาว และตำบลแม่นะ จำนวน290 คน รุ่นที่2 ราษฎรจากตำบลปิงโค้ง ตำบลแม่งาย และตำบลแม่นะ จำนวน270คน และรุ่นที่3 ราษฎรจากตำบลเมืองนะ ตำบลทุ่งข้างพวง และตำบลเมืองคอง จำนวน 270 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว

ด้านพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วย ทีมปฏิบัติการตำบลปางหินฝน อ.แม่แจ่ม ได้จัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นในส่วนของตำบลปางหินฝน 14 หมู่บ้านๆ ละ 500 ฝาย รวมจำนวน 7,000 ฝาย ซึ่งได้จัดทำครบถ้วนแล้ว กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของอำเภอแม่แจ่มที่จะดำเนินการทำฝายในทุกตำบล รวม 52,000 ฝาย พร้อมกันนี้ได้มีพิธีส่งมอบฝายโดยมีนายอำเภอแม่แจ่มเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้นายอำเภอแม่แจ่มยังได้เป็นประธานในการประชุมทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของตำบลปางหินฝน ซึงมติที่ประชุม มีเป้าหมายคือ “ตำบลปางหินฝน จุด Hotspot ต้องเป็น 0 เท่านั้น” โดยมีการวางแผนเป็น 3 ระยะ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน และวางแผน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทีมตำบลมีประสิทธิภาพสูงสุด