วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ถกใช้น้ำเขื่อนแม่กวงฯ ได้มติเอกฉันท์ “ห้ามปลูกข้าวนาปรัง” ฝืนปลูกหาน้ำใช้เอง

19 พ.ย. 2019
1769

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้จัดการประชุมพิจารณา เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562/63 ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา” โดยมี คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ (หรือ JMC) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมประมาณ 81 คน

นายเจนศักดิ์ฯ กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ได้มีการชี้แจงสถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดย ณ ปัจจุบันปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนมีอยู่ราว 71 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27% ของความจุ และคาดการณ์ว่า ณ วันที่ 1 ม.ค. 63 จะมีน้ำตั้งต้นในฤดูแล้งประมาณ 76 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะมีปริมาณน้อยกว่าปี 2561 ซึ่งยอดเมื่อเดือนมกราคม 2562 เขื่อนแม่กวงฯ มีน้ำอยู่ราว 190 ล้าน ลบ.ม. โดยที่การบริหารจัดการน้ำฤดูนาปี ทุกฝ่ายได้ร่วมกันบริหารจัดการได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา สามารถประหยัดน้ำได้รวมทั้งสิ้น 30 ล้าน ลบ.ม. ทำให้มีน้ำเหลือในเขื่อนแม่กวงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึง ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า จะแบ่งลำดับความสำคัญออกเป็นลำดับ โดยจะให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นอันดับแรก ลำดับ 2 เป็นน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และลำดับที่ 3 จะเป็นน้ำเพื่อการเกษตร

“จากการประชุมร่วมกันนานกว่า 2 ชั่วโมง ได้มติที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนมีน้อย จึงมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะงดการปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 2562/63 ที่จะถึง โดยพื้นที่ใดฝืนยังจะมีการปลูกพืช จะต้องรับผิดชอบตนเอง ในการหาแหล่งน้ำของตนเองให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่วนน้ำที่จะส่งเพื่อการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 รวม 6 เดือน จะใช้น้ำรวมราว 9 ล้าน ลบ.ม. และจะส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือไม้ผลและยืนต้น 4 รอบเวร ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2563 เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน โดยประมาณ ทั้งนี้จะส่งน้ำได้ในปริมาณรวมไม่เกิน 10 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งคาดว่าจะมีน้ำกักเก็บเหลือประมาณ 57 ล้าน ลบ.ม. จะเป็นน้ำต้นทุนเพื่อตกกล้าเพาะปลูกข้าวนาปี 2563” นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.เขื่อนแม่กวงฯ กล่าว

สำหรับข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 เขื่อนแม่กวงฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ราว 71 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27% ของความจุ มีน้ำไหลเข้า 0.21 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากหยุดการส่งน้ำและการลดปริมาณการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรในรอบที่ 6 สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในปี 2562 มีการเพาะปลูกตามแผนอยู่ที่ 120,133 ไร่ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 53,852 ไร่ คิดเป็น 44.83% ส่วนพืชสวนซึ่งกำหนดส่งน้ำให้รวม 4 รอบเวรในช่วงแล้ง มีพื้นที่ 25,055 ไร่ และบ่อปลาอีก 3,212 ไร่