วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

จะซื้อที่ดิน ดูดีดี!! ฝาง-เชียงใหม่ บ้านโฮ่ง-ลำพูน ประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมแล้ว

14 พ.ย. 2019
3863

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคบผังเมือง รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ ในพื้นที่ภาคเหนือ มีอยู่ ๒ จังหวัดถูกประกาศให้บังคับใช้ผังเมืองรวมด้วย

โดยฉบับแรกได้แก่ กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้การประกาศบังคับใช้ผังเมืองทั้ง ๒ ฉบับนี้ ยังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยในข้อ ๑ ของกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง ระบุว่า ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลโป่งน้าร้อน ตำบลม่อนปิ่น ตำบลสันทราย ตำบลแม่คะ และตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปรากฏในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยมีนโยบายซึ่งระบุใน ข้อ ๓ ว่า ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของอำเภอฝาง (๒) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัด (๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน (๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริการทางการเกษตร (๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและโบราณสถาน และ (๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2019/11/กฎกระทรวง-ผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง-เชียงใหม่-2562.pdf

อีกฉบับคือ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งใน ข้อ ๑ ระบุว่า ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่งนี้ ในท้องที่ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งปรากฏภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง

นโยบายของการตราผังเมืองรวมฯ ฉบับนี้ มีนโยบายปรากฏตาม ข้อ ๓ โดยระบุว่า ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง ตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านโฮ่งให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ และการเงินในระดับอำเภอ (๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม (๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การศึกษา การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน (๔) รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรรมและส่งเสริมพื้นที่โล่งแก่ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2019/11/กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง-จังหวัดลำพูน-พศ-๒๕๖๒.pdf

สำหรับกฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับนี้ เป็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแต่ละฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้ง ๕ ฉบับนี้ ยังเป็นการจัดทำผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองฉบับเก่า ดังที่ปรากฏช่วงต้นของกฎกระทรวงที่ระบุถึงกฎหมายแม่ที่อาศัยใช้ตรากฎกระทรวง “อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” ซึ่งกฎหมายผังเมืองที่ใช้ ณ ปัจจุบันนี้ คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒