กลาโหมถกการสนับสนุนแก้ไขฝุ่นภาคเหนือ ด้าน สมช. ชง สร.1 เตรียมซ้อมแผนเพื่อรับมือ

16 ต.ค. 2019
1846

ที่ห้องหลักเมือง 2 ชั้น 3 ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ พล.อ. รักษ์ศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ ฝุ่นขนาด PM 2.5 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาด PM 2.5 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 63

ในส่วนพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดประชุมแถลงแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด ในวันที่ 22 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. ที่สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และ ตาก ตลอดจนรับฟังการดำเนินของกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อหาสาเหตุ หาปัจจัยหลักที่เกิดปัญหาในพื้นที่ และกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าและหมอกควันลงไปถึงระดับตำบล พร้อมกับแผนเผชิญเหตุ แผนงาน งบประมาณของจังหวัดที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการบัญชาการเหตุการณ์ ในการควบคุม อำนวยการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น

ด้านสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้ลงพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อระดมสมองร่างแผนการฝึกบริหารแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายภพหล้า ปิยะปานันท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรายละเอียดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 หรือ C-MEX 20 ประเด็นด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จากปัญหาวิกฤติหมอกควันไฟป่าในปี 2561-2562 ที่ผ่านมา ทาง สมช.ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 หรือ C-MEX 20 ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะจัดฝึกอบรมในรูปแบบของการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และการฝึกภาคสนามหรือการฝึกซ้อมเสมือนจริง โดยจะมีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ให้ร่วมกันฝึกปฏิบัติ ทั้งขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการฝึกควบคุม การแก้ไขสถานการณ์จริง และการประเมินผลการฝึกที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทดสอบกระบวนการต่างๆ ในการเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัย ทำให้ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์จริง ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนการฝึกบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ในช่วงเดือนมกราคม 2563 และจะมีการฝึกซ้อมจริงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่