วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

พ่อเมืองเชียงรายนำจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา “หนองกล้วย” แหล่งน้ำสำคัญของเมือง

13 ต.ค. 2019
2076

จังหวัดเชียงราย จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณหนองกล้วย เชิงสะพานข้ามแม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ในโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดเชียงราย” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

โดยมี นายภาษกร บุญญลักษม์ และ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหาร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ปลัดจังหวัดเชียงราย และข้าราชการขั้นผู้ใหญ่จิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจิตอาสาทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน เด็ก เยาวชน และผู้นำชุมชนมาร่วมกิจกรรมกว่า 1,770 คน พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยพร้อมกัน รวมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 หมื่นตัว เพื่อแพร่ขยายพันธ์ให้เกิดความอุดม สมบูรณ์ และความสมดุลในระบบนิเวศวิทยา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์ชัดในจิตใจของปวงชน รวมทั้ง เศรษฐกิจพอเพียง รู้รัก สามัคคี ที่เป็นต้นแบบให้ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแม่น้ำคูคลองในครั้งนี้ ได้มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด”

ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จึงจัดกิจกรรมระดมกำลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ร่วมกันจัดการความสวยสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นสิ่งสาธารณประโยชน์ร่วมกัน โดยความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการร่วมกิจกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน และยังได้รับการดูแลทุกข์สุขรวมทั้งสวัสดิการให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงอีกด้วย

การปฏิบัติภารกิจจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ เป็นการรวมพลครั้งใหญ่ ภายหลังเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานครั้งพิเศษที่จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณหนองกล้วย ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ริมถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน มอบหมายให้แบ่งกำลังรับผิดชอบแบบครบวงจร ทำการกำจัดจัดเก็บผักตบชวา ทำความสะอาดในแหล่งน้ำ เก็บกวาดวัชพืชเพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก ขุดลอกทางน้ำ และตกแต่งตลิ่งให้มีความมั่นคงปลอดภัย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง อันเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมกำลังในการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความรักแสดงออกซึ่งความสามัคคี และมีเจตนาบริสุทธิ์ในการทำความเพื่อแทนคุณแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่า ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ด้วยการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสิ่งสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

การพัฒนาสภาพแวดล้อมในครั้งนี้ ยังประโยชน์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจทำความดีในหมู่ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่เป็นมวลสมาชิกของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจมาร่วมกิจกรรม นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีหล่อหลอมให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรและสร้างสมดุลในสภาพแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศวิทยา อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งเป็นการร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติอีกด้วย

ขอบคุณ : ข่าว/ภาพ จาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย