วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์” ผู้ว่าจอยกล่าวถวายสัตย์ ลงนามหนังสือฉบับแรกพร้อมยกเลิกประชุมรวมสั่งให้ดึงมาถกทีละเรื่อง

วันที่ 2 ต.ค. 62 และเป็นวันที่สองของการดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ในวันนี้ ผวจ.เชียงใหม่ เดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ โดยเดินทางจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอแม่ริม เวลา 08.30 น. เข้าสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อ.แม่ริม เป็นที่แรก ก่อนจะเดินทางมาสักการะพญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์และพญาปราบจักรวาล ณ อนุสาวรีย์ช้างเผือก สักการะพระประธานและนมัสการพระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาส ณ วัดเชียงยืน สักการะเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย ณ ประตูช้างเผือก และเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ตามลำดับ

ที่ข่วงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ การนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้จุดเทียน-ธูป ถวายพานพุ่มและพวงมาลัยแด่สามบูรพกษัตริย์สำคัญของล้านนา พร้อมกันนี้ได้กล่าวสักการะสดุดีและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ว่า

“ข้าพระพุทธเจ้า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ในโอกาสที่ข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมารับตำแหน่ง ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำเครื่องสักการะมาถวาย และตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชาธิราชเจ้าทั้งสามพระองค์ ผู้ทรงร่วมสร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่ให้เป็นปึกแผ่น เพิ่มพูนความเจริญก้าวหน้า สืบแต่โบราณมาจนถึงกาลปัจจุบัน นับได้กว่า 723 ปีแล้ว ทางราชการและประชาชนได้ร่วมกันสร้างพระบรมราชนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มาประดิษฐานไว้ ณ สถานที่แห่งนี้

ข้าพระพุทธเจ้า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องพระพักตร์ พระบรมราชานุสาวรีย์
สามกษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ ของปวงประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ “ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวิริยะอุตสาหะ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ข้าพระพุทธเจ้าจะประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ เอกชน องค์การกุศลสาธารณะต่างๆ เพื่อพัฒนาเชียงใหม่ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน อย่างต่อเนื่องมั่นคงสืบไป ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และเทิดทูนศรัทธาในพระบารมีของกษัตริยาธิราชเจ้าทั้งสามพระองค์ ตลอดไป”

จากนั้น นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เข้าสักการะหลวงพ่อขาว ณ วัดสะดือเมือง ต่อด้วย วัดเชียงมั่น สักการะศาลพญามังรายย่านกลางเวียง ต่อด้วย วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สักการะเสาอินทขิล ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สักการะศาลหลักเมืองเดิม แจ่งศรีภูมิด้านใน พระเจดีย์ขาว หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ จากนั้นได้เดินทางเข้าสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในจวนฯ มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นำช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

เสร็จสิ้นภารกิจที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าห้องทำงาน ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงนามหนังสือฉบับแรกซึ่งถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมารับตำแหน่งในวันแรก โดยก่อนหน้านั้นได้แวะสักการะสิงห์ดุและสิงห์ด่าน ณ อนุสาวรีย์สิงห์ (ใกล้สี่แยกข่วงสิงห์) และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะพระแสงราชศัสตราประจำเมือง ณ ห้องมั่นคง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สักการะศาลท้าวมหาพรหม ด้านหน้าอาคารอำนวยการ และสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ด้านข้างอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวาระงานไว้ในช่วงเวลา 15.30 น. มีการประชุมหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่งยกเลิกการประชุมหารือ ด้วยมีนโยบายว่า การประชุมจะเป็นการประชุมเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องการหารือเป็นเรื่องๆ ไปเท่านั้น