วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ชลประทานเชียงใหม่ ฟื้นฟูเกษตรกรประสบภัย จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชอ่างบ้านสันหนอง

02 ต.ค. 2019
1822

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกันเปิดกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” โดยจัดกิจกรรมการกำจัดวัชพืช (จอกหูหนูยักษ์) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสันหนอง บ้านแพม หมู่ที่ 8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สืบเนื่องจากระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดุลพัดพาวัชพืช “จอกหูหนูยักษ์” ลอยมาสะสมในบริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำและก่อให้เกิดคุณภาพน้ำเสีย อันเนื่องจากการสะสมของวัชพืชโดย ทั้งนี้หากไม่รีบดำเนินการกำจัดอาจเกิดการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา

กิจกรรมครั้งนี้บูรณการระหว่างส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ กว่า 300 คน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำสันหนอง เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา และเป็นแหล่งโปรตีนของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับประวัติความเป็นมาของ อ่างเก็บน้ำบ้านสันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2523 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายประศาสน จันทรนิยม ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 1 เข้าเฝ้าที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานในลุ่มน้ำแม่แจ่ม โดยให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของน้ำแม่แจ่ม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรตาม หมู่บ้านต่างๆ ในเขต อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน – ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภคตลอดปี จึงพิจารณาก่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสันหนองโดยเร่งด่วนที่สุดเป็นอันดับแรก ส่วนโครงการอื่นควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างตามความจำเป็น ตามความเหมาะสมต่อไป

ส่วนประโยชน์ที่จะได้รับจากอ่างเก็บน้ำบ้านสันหนอง สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน ประมาณ 2,500 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 1,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในเขตโครงการฯ ได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังเป็นการ ป้องกันอุทกภัย ของลุ่มน้ำสายนี้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของอำเภอแม่แจ่มได้อีกด้วย โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทั้งโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,366,500 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง พ.ศ. 2524 – 2525